архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.20, бр.6, година XIX, 2012г.
Разработване на природните изкопаеми на АЛЖИР
Освен на нефт и природен газ Алжир е богат и на други полезни изкопаеми и се ориентира към привличане на чужди компании за развитието на техния добив.   По отношение на петролната и газовата индустрия Алжир е световен играч, но огромните залежи от други полезни изкопаеми, с които страната разполага, са слабо проучени и разработени. Министърът на енергетиката и минното дело Юсеф Юсфи нарича Алжир "страна, която има добивна индустрия, но и огромен недостатъчно разработен потенциал от полезни изкопаеми". Голяма част от територията на втората по големина африканска страна е непроучена, но е известно, че има залежи на железни, цинкови, оловни, уранови, медни и златни руди, както и на фосфати. Открити са и диаманти и други скъпоценни и полускъпоценни камъни. Според експерти голяма част от алжирските залежи не се добиват и обработват, тъй като се намират в отдалечените райони без изградена транспортна инфраструктура. Ето защо най-напред Алжир трябва да осигури достъп до тях.

   Основите на минното дело са положени през 2001 г. и правителството има амбицията да даде нов тласък на неговото развитие с помощта на чужди компании. С новата стратегия се цели да се активизират усилията за привличане на чуждестранни инвеститори и да се изгради секторът. По-активната и по-продуктивната миннодобивна промишленост ще помогне на Алжир да диверсифицира своята икономика, да удовлетвори растящото търсене на материали за строителството и индустрията, да намали вноса и да увеличи постъпленията от износ. Миналата година всички държавни миннодобивни предприятия са слети в нов държавен конгломерат - "Манаджим Ал-Джазаир" (МАНАЛ), с начален капитал от 5 млрд. алжирски динара. Задачата на МАНАЛ е да ускори геоложките проучвания и експлоатацията на минералните ресурси на страната и да допринесе за откриването на нови работни места и за насърчаването на износа на стоки извън нефта и природния газ.

   ЧУЖДИ ПАРТНЬОРСТВА

   По-голямата част от миннодобивните операции в Алжир в момента се извършват от ЕНОР - съвместно предприятие за разработване на залежите от злато в Тирек и Амесмеса, в което участват "Джи Ем Ей Рисорсиз" (Обединеното кралство), Алжирската държавна компания СОНАТРАК и "Голд Майнс" (Алжир). Австралийската "Терамин" си партнира с алжирското държавно предприятие ЕНОФ и Националното управление "Минно-геоложки проучвания" за разработване на оловно-цинковите залежи в Уед Амизур.

   Поради растящите цени на стоките за широко потребление чуждите компании обръщат поглед към Африка в търсене на нови източници на суровини. Интерес към Алжир проявяват главно австралийски и китайски компании. "В Алжир още нямаме участие на европейски или американски компании, които биха имали интерес от идването си тук - казва Фарид Бенхадж - главен изпълнителен директор на МАНАЛ. - За да привлечем тези компании, трябва да докажем наличие на залежи от световно значение. Никой няма да дойде тук, за да печели 1 млн. долара годишно. Тези компании не биха дошли, ако не могат да разчитат на оборот от 20-30 млн. долара". Бенхадж признава, че развитието на сектора ще отнеме време - "В миннодобивната индустрия нещата вървят много бавно. Трябва да изградим отношения на доверие, иначе нищо няма да се получи".

   КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

   Предимство на Алжир е близостта му до Европа, която е най-големият клиент на страната по отношение на полезните изкопаеми, а също и ниските разходи за труд и готовността на правителството да подкрепи компаниите, желаещи да инвестират.

   Алжирското законодателство в областта на минното дело гарантира еднакво отношение към всички инвеститори, допуска разделяне на собствеността на откритите и подземните мини и стриктно спазва правото за отнасяне на споровете към международен арбитраж. Има стимули за инвеститорите, които внасят оборудване, както и предимства, свързани с прехвърлянето на инвестираната печалба, освобождаване от мита и такси, амортизационни отчисления и намаления на възнагражденията, заплащани на собствениците на земята, където се експлоатират полезни изкопаеми.

   Фосфатите са добър пример за потенциал, чието пълноценно използване предстои. В момента Алжир е дребен доставчик на фосфати, но фосфатните му запаси са около 2 млрд. тона. Правителството си е поставило за цел към 2020 г. да постигне увеличение на износа на фосфати от едноцифрено число до 30 млн. тона годишно. С това Алжир ще стане третият по големина производител на фосфати в света след Съединените щати и Китай. Според правителството този износ може да генерира 7-8 млрд. долара годишно.

   "В момента търсим партньори - споделя Фарид Бенхадж. - Планът е като начало да бъдат изградени три мощности за производство на фосфорна киселина, след което да се реши дали проектът може да бъде разширен в съдружие. Готови сме да го обсъдим и дори да преразгледаме обема на проекта, ако е необходимо. Наши непосредствени конкуренти са Мароко и Тунис, но ние разполагаме с газ и имаме по-ниски производствени разходи".

   Алжир полага усилия, за да развива своята добивна промишленост. Създаден е Минно-геоложки институт за подготовка на необходимите на страната инженерни и технически кадри. "Съзнаваме, че трябва да изпратим хора в чужбина, за да повишат квалификацията си - казва Фарид Бенхадж. - Искаме да помогнем за изграждането на сектора. Има голям потенциал, но са нужни знания".
горе