архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.10, бр.6, година XVIII, 2011г.
Икономиката на Молдова


   Програмата за действие на правителството на Молдова "Европейска интеграция: свобода, демокрация, благоденствие" е основен инструмент за политическо управление на страната за периода 2011- 2014 г. Благодарение на правилната политика Молдова постига забележителни резултати в стабилизацията и възраждането на макроикономиката след световната финансова криза и във възстановяването на доверието от страна на международни финансови институции, което подобрява имиджа на страната на международно равнище. Всичко това е на базата на постигнатите значителни успехи по пътя на европейска интеграция.

   Стратегическите цели, заложени в програмата, са насочени към подобряване на благосъстоянието на населението, което предполага две основни задачи на правителството: повишаване на жизненото равнище на гражданите и европейска интеграция. Предприемат се мерки за социална защита на гражданите, развитие на икономиката, укрепване на правовата държава, повишаване на броя на работните места, развитие на отношенията с външните партньори, привличане на инвеститори и др.

   Днес се правят опити за промяна на парадигмата за развитие на страната чрез преход от икономика, основаваща се на потреблението, към икономика, базирана на инвестиции, иновации и конкурентоспособност. Целта е в националната икономика да бъдат създадени добре платени работни места, а обществото като цяло и всеки гражданин поотделно да ползва резултатите от надежден и стабилен икономически ръст. При тази икономическа и финансова политика се стимулират, поощряват и поддържат усилията на икономическите агенти за развитие на производства, насочени към вътрешния пазар, и за експорт. Само конкурентоспособната икономика, съвременна инфраструктура, високообразованият и висококвалифициран човешки ресурс и привлекателната бизнес среда могат да обезпечат постигането на поставените цели. Правителството осъществява ефективно сътрудничество с международните финансови институции и други партньори в развитието за изпълнение на програмата си за икономическо възраждане.

   В Молдова се наблюдава тенденция към стабилен икономически ръст. Нивото на БВП в първото полугодие на 2011 г. се увеличи със 7,5% и показа значителен ръст на експорта. Износът от Молдова в първото полугодие на 2011 г. превиши 1 млрд. долара, като се увеличи с 64,9% в сравнение с аналогичния период от предходната година. Основен потребител на молдовската продукция остава ЕС, делът на който съставлява 49,8% от общия обмен на износа.

   Сред другите държави главен търговски партньор остава Русия, делът на която приближава една четвърт от целия молдовски експорт. Най-изявени потребители на молдовска продукция са Румъния и Италия. Що се отнася до вноса, то главните вносители на молдовския пазар са Русия, Украйна и Румъния.

   Както смятат повечето специалисти, ръстът на експорта е свързан с подобряването на външнатта конюнктура за доставка на стоки за задгранични пазари, увеличението на квотите на ЕС за експорт на молдовска продукция в безмитен режим, а също така и усилията на предприятията износители, които отделят все по-голямо внимание на представянето на своята продукция на външния пазар.

   Днес действат седем свободни икономически зони, стимулиращи предприемачеството, и тяхна отличителна особеност става наличието на компании-локомотиви, които сами предават мощен тласък на развитието на икономическите зони и спомагат за привличането на нови инвеститори.

   Например в град Белц немската компания "Draexlmaier" практически със собствени сили е изградила цялата инфраструктура и по този начин е успяла да привлече като инвеститори и работещите с нея чуждестранни компании. Общият брой на представителите на чуждите компании в международното свободно пристанище "Джурджулещ" достигна 31 и основен инвеститор остава холандската компания "EasEur Holding". Изградени са и действат нефтоналивен, газов, контейнерен и пътнически терминал.

   Преди няколко години беше създадена и зона за свободно предприемачество - международното летище "Маркулещ", която служи за привличане на транзитния товарен поток и налагането му като свързващ възел за доставка на въздушни товари. За тази цел е предвидено строителството на логистичен център, товарен и контейнерен терминал.

   Правителството на Молдова предостави на задграничните си партньори амбициозна програма за модернизация на страната под наслов "Да възродим Молдова", на английски език заглавието звучи като "Да преосмислим Молдова", което отразява намеренията и направленията за действие на правителството. Съгласно програмата се предлага да се "преосмисли" всичко: ролята на икономиката, човешкия потенциал, нивото и състоянието на конкурентоспособността и приоритетите за развитие. Инвестициите са ключов елемент от тази преоценка, влияещ върху смяната на парадигмата за развитие на Молдова. Човек сам трябва да реши в какво и как да влага своите пари - какъв бизнес да развива. Задачата на властите е да създадат необходимите за това условия и да привлекат инвеститори във всички отрасли на икономиката. Това става чрез улесняване на процедурата по регистрация на предприятия, значителни облекчения за развитие на ключовите икономически отрасли, понижаване на данъците и либерализация на стопанската дейност на предприятията. Съвместно с международните донори и чуждестранни инвеститори се реализира програма за развитие на инфраструктурата, включваща ремонт и строителство на нови пътища, модернизиране на летищата, подобрение на водоснабдяването и газификация на населените места. Молдова участва в договорите за свободна търговия със страните от ОНД и CEFTA, ползва търговски преференции от ЕС, което създава изключително изгодни условия за доставки в безмитен режим или за облекчение на условията за произведените в страната стоки за пазара както за страни от Запада, така и за страни от Изток.

   Общият обем на преките инвестиции в Молдова вече надхвърля 3 млрд. долара. Делът на страните от ЕС съставлява 76,7% от общия обем (Холандия, Кипър, Италия, Германия, Румъния и др.), а този на страните от ОНД - 8,5% (Русия, Украйна). Сред най големите чуждестранни инвеститори можем да отбележим дейността на компаниите Sociate Generale (Франция), Gruppo Veneto Banca (Италия) - в банковия сектор; Lukoil (Русия) и Union Fenosa (Испания) в енергийния сектор; Lafarce (Франция) - в строителството; France Telecom MI (Франция) - в сектора на телекомуникация; Metro Group A.G (Германия ) - в търговията; Knauf (Германия ) - в строителство.

   Отраслите на информационните и комуникационните технологии се считат за едни от най-динамичните в Молдова и са привлекателни за чуждестранните инвеститори. Броят на действащите компании в сферата на IT пазара и технологиите се е увеличил от 376 през 2005 г. до 1200 през 2010 г. Неотдавна свое предприятие откри и швейцарската Switchward International Grоup, предоставяща услуги на национални и международни клиенти. Днес една от основните задачи на правителството е привличането и създаването на благоприятен климат за всички инвеститори - както чуждестранни, така и местни. В тази връзка се предприемат всички необходими мерки за стимулиране на предприемаческата дейност и подобряване на инвестиционния климат, подчертавайки съществуващите положителни фактори като благоприятно географско положение, квалифицирана работна ръка, участието на страната в договорите за свободна търговия със страните от ОНД и страните от Югоизточна Европа. Върху инвестиционната привлекателност в Молдова влияе положително и фактът, че от юни 2001 г. страната е пълноправен партньор на СТО (Световна търговска организация). Сключеният договор за партньорство и сътрудничество с ЕС дава достъп до пазарите на Европейския съюз чрез генералната преференциална система, включваща 7200 групи стоки без заплащане на митнически задължения.

   Приетите в последно време законодателни актове (Закон за инвестициите, Закон за микрофинансовите организации, Закон за електронните документи и цифровият подпис, Закон за електронната търговия, Закон за лизинга), както и разработваните в момента нови законопроекти в областта на икономиката имат една цел - да обезпечат една по-балансирана и по предсказуема икономическа държавна политика, да улеснят създаването и функционирането на предприятията, а също така да стимулират новите инвестиции.
Посолство на Република Молдова
горе