архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ стр.13, бр.5, година XV, 2008г.
Йоана Илиева: Как го правят ирландците
От началото на 2002 г. със съдействието на ирландска правителствена програма за двустранно сътрудничество с България повече от 200 български държавни служители са участвали в курсове за обучение и изграждане на капацитет, предоставени от Института за публична администрация в Дъблин.

Само през 2007 г. над 70 служители са били обучени в Института за публична администрация в Дъблин.   Особено внимание се обръща на развиването на нови умения, които са особено важни за максималното използване на възможностите на членството ни в ЕС, като например правилното усвояване на европейските структурни фондове и управление на оперативните програми на ЕС.

   Институтът за публична администрация подпомага обучението на български служители, като изпраща инструктори в България, работи с централизираните и активно взаимодейства с общинските власти.

   Йоана Илиева разказва за впечатленията си от Института за публична администрация:

   "Като държавен служител в Министерството на финансите активно участвам в процеса на изпълнение и управление на структурните и кохезионния фондове на ЕС в България. Считам, че възможността да участваме в изпъл нението на европейската регионална политика, и то на равни начала с останалите държави-членки, е едновременно изключителна възможност, но и голямо предизвикателство за България. Казвам възможност, защото чрез европейската кохезионна политика ни се дава шанс да помогнем на българските региони да станат силни и конкурентни, преодолявайки икономическата си изостаналост. От друга страна, участието ни в провеждането на регионалната политика е голямо предизвикателство, защото изисква изграждането на силен административен капацитет, който да се научи да прилага успешно сложните правила и процедури, с които е свързано управлението на европейските средства. Именно поради тази причина обучението по финансово управление на структурните фондове оказа ключово влияние за мен, за да придобия безценен практически опит в тази сфера от управлението на фондовете.

   През април тази година имах възможността да участвам в обучението по финансово управление, което се проведе в Дъблин с любезната подкрепа на ирландското Министерство на външните работи. От практическа гледна точка обучението ми даде много нови идеи и концепции, които да мога да приложа в работата си в България. Представен ни беше ирландският модел за оценка на риска, който намирам за ефективно действащ, и съответно го споделих с моите колеги, които успешно го приложиха в управляваната от нашата дирекция оперативна програма "Техническа помощ". Придобих добри познания и опит в областта на допустимостта на разходите по оперативни програми и процедурите за установяване на нередности. Обучението ни даде задълбочен поглед върху ирландския опит в областта на обществените поръчки и верифицирането на разходите.

   Високо оценявам възможността да се уча и да обменям идеи с ирландски те одитори, които, като утвърдени професионалисти, прилагат високи стандарти в работата си и са натрупали богат международен опит. Още повече примерите, които ни споделиха за своя опит и съприкосновение с одиторите от Европейската комисия, ми дадоха по-ясна представа какво да очаквам при предстоящите одити от страна на ЕК.

   Не на последно място пътуването до Ирландия и потапянето в нейното очарование и култура са едно незабравимо изживяване! Благодарна съм, че имах шанса да се уча от първенците в изпълнението на кохезионната политика! Както всички знаем, Ирландия е постигнала изключителен успех в икономическото си развитие за по-малко от 20 години, което даде повод на икономическите анализатори да я нарекат с основание "келтския тигър" на Европа. Този икономически напредък ясно показва колко много европейската политика на сближаване може да помогне на една развиваща се държава и по какъв начин Европейският съюз присъства в нашето ежедневие. Това, което също много ме впечатли и бих искала да дам за пример в моята страна, е начинът, по който ирландското правителство успява да разпространи широко знанието и ползите от прилагане на политиката на сближаване - почти навсякъде в Дъблин можеш да видиш европейските символи и европейското знаме. Всеки изпълнен с европейски средства проект носи знак за това и можеш реално да видиш ползите от европейското членство. Всичко това ти помага да почувстваш наистина, че си част от европейското семейство!"
Интервю на Eди Браниган
горе