архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ стр.11, бр.5, година XV, 2008г.
Икономически успех и бъдещи предизвикателства
Периодът на бърз растеж на ирландската икономика започва в началото на деветдесетте години на XX в. Между 1990 и 1995 г. икономическият растеж е средногодишно 4,8 %, а между 1995 и 2000 г. средната стойност на растежа достига 9,5 %. Оттогава насам този показател остава на ниво от средно 4-6 %.   През 2007 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на Ирландия възлиза на 190 млрд. евро. Измерен на глава от населението, БВП достига почти 44 000 евро. За едно поколение Ирландия изминава пътя от най-бедната до една от най-богатите страни от ЕС.

   Въпреки че икономистите имат различия в анализите си на ирландския успех, всички са единодушни кои са ключовите фактори, довели до него:

   - Съгласие между социалните партньори по въпросите за заплащането и конкуренцията;

   - Благоприятни демографски и миграционни тенденции;

   - Членство в ЕС;

   - Приток на преки чуждестранни инвестиции;

   - Образование и обучение за високоспециализирана икономика;

   - Примамлива данъчна политика.

   

   СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

   Един от основните фактори за ирландския икономически успех е социалното партньорство. От 1987 г. националните договори относно трудовите възнаграждения, сключвани между работодателите, работниците, служителите и правителството, играят главна роля в ограничаването на инфлацията и поддържането на конкурентоспособността на работната сила.

   Тези договори вече обхващат и други въпроси освен заплащането и откликват на разнообразни социални проблеми.

   

   НАСЕЛЕНИЕ, РАБОТНА СИЛА И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

   Днес населението на Ирландия е над 4.4 милиона и е най-многобройно от 130 години насам. Страната се характеризира с най-високия годишен прираст на населението между държавите-членки на ЕС. Този висок прираст способства за повишено предлагане на труд. В сравнение с останалите европейски държави Ирландия се отличава със значително по-млад профил на населението, като повече от 40 % от населението е на възраст до 25 години. Делът на жителите над 65-годишна възраст е най-нисък в Европа, което се отнася и до общия коефициент на възрастова зависимост (делът на населението на възраст до 15 и над 65 години).

   В настоящия момент имиграцията е значим фактор за нарастването на населението и работната сила в Ирландия, като делът на чуждите граждани възлиза на почти 10% от общото население. Продължаващото нарастване на предлагането на труд, съпътствано от стабилен ръст на производителността, обуславя благоприятни средносрочни перспективи за растежа на ирландската икономика.

   

   ЧЛЕНСТВОТО В ЕС

   През януари 2008 г. Ирландия отбеляза тридесет и петата годишнина на своето членство в ЕС. След присъединяването брутният вътрешен продукт на глава от населението в страната е нараснал от по-малко от 60 % от средното за ЕС ниво през 1973 г. до значително повече от 100 % понастоящем. Членството в ЕС допринася съществено и за разширяването на кръгозора на ирландското общество.

   Ирландия се присъединява към еврозоната от самото начало на съществуването й. Присъединяването към европейската валутна система е логична стъпка в по-нататъшната интеграция на европейските пазари и потвърждение на надеждността на страната като място за съсредоточаване на мобилни в международен план инвестиции. Намаляването на лихвените равнища също насърчава бизнес инвестициите и способства за поддържане на високи нива на растеж.

   

   ВЪНШНИ ИНВЕСТИЦИИ

   Външните инвестиции в ирландската икономика имат ключово значение за икономическото развитие на страната. Въвеждането на найдобри чуждестранни практики от ирландските фирми, повишаването на квалификацията на ирландските работници и внедряването на върхови технологии са някои от предимствата, които носят преките чуждестранни инвестиции на ирландската икономика. Продължава да нараства и потокът от инвестиции от Съединените щати.

   Ключовите преки чуждестранни инвестиции обхващат финансовите услуги, фармацията, информационните и комуникационни технологии и медицинските технологии.

   Финансови услуги: Международният център за финансови услуги (МЦФИ) в Дъблин е създаден през 1987 г. и днес се нарежда сред водещите световни центрове за международно банкиране, застраховане и инвестиционни фондове. В центъра са заети около 16 000 души и са съсредоточени седалищата на повече от половината от най-големите двадесет застрахователни компании в света и повече от половината от петдесетте най-големи банки.

   Фармация: Стойността на износа надхвърля 35 млрд. евро годишно, като в сектора са заети повече от 17 000 души. Компаниите, установили свои дейности в страната, включват: Wyeth, Schering-Plough, Merck Sharpe and Doehme, Pfizer, Novartis, Allergan и GlaxoSmith Kline.

   Информационни и комуникационни технологии: Числеността на пряко заетите в сектора надхвърля 45 000, а реализираният износ надвишава 21 млрд. евро годишно. Списъкът на компаниите включва IBM, Intel, Hewlett Packard, Dell, Oracle, Lotus и Microsoft.

   Медицински технологии: Сред компаниите са Boston Scientific, Becton Dickinson, Bausch and Lombe, Abbott, Johnson & Johnson и Stryker. Износът надвишава 4 млрд. евро годишно, а числеността на пряко заетите надхвърля 22 000 души.

   

   ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

   Образованието и обучението са жизненоважни компоненти на ирландската икономика на знанието. Общите публични разходи за образование са нараснали повече от два пъти през последното десетилетие. Развитието на сектора на висшето образование в Ирландия е забележително, като равнището на участие от 11 % през 1965 г. достига до около 57 % днес. Броят на обучаващите се в учебни заведения след завършване на средно образование е нараснал повече от два пъти за последните петнадесет години. Делът на лицата на възраст между 25-34 години, завършили образование след средното, възлиза на 37 % в Ирландия, в сравнение със средното равнище за ЕС от 27 % и за САЩ от 40 %.

   

   ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

   Сред факторите, обусловили ирландския икономически успех, е и относително ниската данъчна тежест в страната. Делът на данъчните приходи от БВП в Ирландия възлиза на 36 % и е на най-ниско ниво сред държавите, членки на ЕС. Ставката на корпоративния данък е намалявана прогресивно, като от 1 януари 2003 г. е въведена единна ставка от 12.5 % върху търговската печалба, което я прави една от най-ниските в ЕС.

   

   ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НАПРЕД

   Глобализацията, климатичните промени, енергийната сигурност, нестабилните международни финансови пазари и общият спад на световната икономика са сред основните предизвикателства през 2008 г. В Ирландия свиването на жилищния пазар и съответните последици от това върху строителството и данъчните приходи доведоха до отслабване на потребителското доверие и разходи. Важно е да помним обаче, че факторите, допринесли за икономическия успех на Ирландия, все още са налице.
Посолство на Ирландия в София
горе