архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЕВРОКАРТОТЕКА стр.13, бр.5, година X, 2003г.
Външната търговия на Чешката Република и връзките с България
   Стопанското развитие на Чешката Република постигна през 2002 г. редица позитивни резултати въпреки катастрофални наводнения през месец август. Обемът на промишленото производство нарасна с 5%, което се явява главна причина за ръста на брутния вътрешен продукт с около 2%. От промишлените отрасли най-висока динамика отбеляза строителството със средно годишен ръст над 5%.
   Забави се динамиката на външната търговия, износът достигна 98,6% от нивото на 2001 г. (1.252 милиарда чешки крони, т. е. 38,5 милиарда щ. д.). Вносът също намали своята стойност и завърши с 95,7% от обема на 2002 г. Пасивното салдо на търговския баланс в сравнение с 2001 г. рязко падна с близо 42 милиарда чешки крони (74,5 милиарда чешки крони, т. е. 2,3 милиарда щ. д.).
   Стоковата структура на чешкия износ през миналата година съставляваха предимно: машини и транспортни съоръжения (49,6%), промишлени продукти според вида на материала (23,3%), различни промишлени продукти (11,9%) и химикали (6%). При вноса основно място заемаха машини и транспортни съоръжения (42,4%), промишлени продукти според вида на материала (20,6%), химикали (11,1%), различни промишлени продукти (10,6%) и горива и масла (7,6%).
   Във формирането на цялостния оборот на външната търговия на Чешката Република основна роля имат държавите с развита пазарна икономика - 75,1%, следвани от европейски страни с преходна икoномика включително ОНД (20,8%), извъневропейски страни с преходна и държавна икoномика с 0,6% и развиващи се държави с 3,5%.
   В първата десятка на търговските партньoри на Чешката Република за 2002 г. се наредиха: Федерална република Германия, Словашката република, Австрия, Великобритания, Италия, Франция, Полша, Русия, САЩ и Белгия.
   Търговията между Чешката Република и Република България през изминалата година претърпя някои промени и вече преодоля известната стагнация, датираща от 1999 г. Значителното нарастване и от двете страни доведе до покачване във взаимния стокообмен с 22,7% на ниво 155 милиона щ. д.
   В чешкия износ през 2002 г. преобладават най-вече машини и транспортни съоръжения, пазарни стоки, разделени според вида на материала, химически продукти и различни промишлени и хранителни стоки. Обемът на износа се увеличи със 17,1%, т. е. 116,9 милиона щ. д. В по-конкретно изражение предмет на чешкия износ са главно перилни препарати, автомобилни гуми за леки и товарни автомобили и автобуси, както и резервни части за тях, леки автомобили, продукти на хранителновкусовата промишленост, различни видове хартия.
   При българските доставки за Чешката Република основно място заемат различни промишлени стоки, пазарни стоки, разделени според вида на материала, машини и транспортни съоръжения, хранителни стоки. Българският износ за ЧР нарасна с 43,7% и неговата стойност стигна до 38,1 милиона щ. д. От България се внасят най-вече санитарни продукти (мивки, вани), различни текстилни стоки, прясни и обработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, каучук, шперплати, фурнири, вина и обувки.
   Чешките фирми в духа на договореностите между министър-председателите на Чешката Република и Република България в София от 1999 г. и в Прага от декември 2000 г. проявяват траен интерес за създаване и задълбочаване на търговските отношения с български партньори. Офертите за сътрудничество обхващат например възможностите за доставка на малки водноелектрически централи, водопречиствателни станции, съоръжения за ликвидация на комунални отпадъци, изграждане и модернизация на железопътни линии, прокарване на тунели, обновяване на железопътния машинен парк, модернизация на настоящите и доставка на новите трамваи, тролейбуси, автобуси и др.
   Редица чешки субекти проявяват интерес към участие в протичащата в Република България приватизация (малки ВЕЦ, ТЕЦ, топлофикации, хотели, недвижими имоти), участват също в обявените търгове за обществени поръчки. Резултатите в тези области са обаче все още незадоволителни.
   В търговските взаимоотношения между Чешката Република и Република България не съществуват нерешени проблеми, които биха препятствали за развитието на взаимната търговия. Споразумението за присъединяване на България към ЦЕФТА създаде благоприятни предпоставки за разширяване на стокообмена. Така се стигна до пълна либерализация в търговията с промишлени стоки, което в значителна степен създаде предимство за чешките и българските износители спрямо други доставчици на българския и чешкия пазар. Необходимо е тези безспорни предимства да се използват до самия край на взаимното ни участие в ЦЕФТА, имайки предвид влизане на ЧР и други страни - кандидатки в ЕС, през май 2004 г.
   При срещите на ръководни представители на Чешката Република и Република България в София и Прага неколкократно бе потвърден двустранният интерес за задълбочаване на икономическото сътрудничество. Много чешки фирми в това отношение развиват активна маркетингова дейност на българския пазар. На-лице е интерес за участие в подготвяните проекти в областта на енергетиката, изграждането на транспортни коридори, реконструкцията на железопътната мрежа, изграждането на летищен терминал в София, модернизацията на градския транспорт, изграждането на екологични обекти и пр.
   В областта на енергетиката чешките субекти предлагат сътрудничество и доставка на съоръжения и резервни части за реконструкция както на съществуващите енергийни източници, така и за новоизграждащите се капацитети в областта на класическите, ядрените и водните електроцентрали. В областта на транспорта чешките фирми могат да предложат сътрудничество при модернизация на наличния машинен парк (трамваи, тролейбуси, автобуси).
   Възможности за сътрудничество има също така и в областта на защита на околната среда - чешките предприятия могат да участват в доставки на пречиствателни станции, съоръжения за ликвидиране на стари екологични щети, контейнери или съоръжения за ликвидация на битови и болнични отпадъци. Настоящото ниво на взаимната търговия не отговаря на възможностите на двете страни и на традициите в чешко-българските стопански връзки. Важен фактор, който би могъл да повлияе позитивно върху развитието на сътрудничеството, е участието на чешки и български фирми на панаири и специализирани изложби, организирани в двете страни. Чешката Република традиционно се представя и на двата международни панаира в Пловдив с официална експозиция. Очаква се, тазгодишният есенен Пловдивски панаир на промишлени стоки да бъде удобна възможност за субектите и от двете страни за задълбочаване на вече съществуващите и за създаване на нови търговски контакти.   Пресслужба на Посолството на
Чешката Република в София

горе