архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.10, бр.4, година XVIII, 2011г.
Икономиката на Виетнам - динамична и обещаваща


   Икономиката на Виетнам е сред 10-те най-динамично развиващи се в света.

   От държава с недостиг на ресурси и риск от глад страната успешно решава своя продоволствен проблем на населението и в момента е на второ място в света по износ на ориз (6,5 млн. т). Средният доход на глава от населението нараства от $128 през 1990 г. до $1200 през 2010 г., а показателите за човешкото развитие се подобряват бързо. В продължение на много години е страна със средногодишен ръст на БВП между 7% и 8% и е в групата на държавите с висок икономически растеж в региона. Виетнам е и водещ в света в борбата с бедността, като броят на бедните намалява от 58% през 1993 г. до 10% през 2010 г. Това се отбелязва в посланието на постоянния представител на Програмата за развитие на Организацията на обединените нации в страната (UNDP), изпратено до правителството по случай Деня за борба с бедността 17.10.2010 г.

   ВИЕТНАМ В ПРОЦЕСА НА ОБНОВЯВАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

   От 1986 г. Виетнам се насочва към социалистически ориентирана пазарна икономика. За повече от две десетилетия страната извървява дълъг път. От планова икономика от затворен тип виетнамската икономика се превръща във важна част от глобалната. Този процес преобразява живота на хората и подобрява техния жизнен стандарт. Постига се значително намаляване на бедността. В стратегията на страната за социално-икономическото развитие в периода 2001 - 2010 г. се подчертава "активно интегрирани в международната икономика и използване на всички възможности за развитие".

   С обновлението Виетнам започва истински процес на интеграция с мотото: "Виетнам желае да бъде приятел и надежден партньор с всички страни по света, като отношенията да са основани на взаимно уважение, равенство и изгода". Държавата участва като пълноправен член във всички световни икономически институции, за разширяване на пазарите за стоки и услуги, за международни инвестиции, за по-голямо обновление и за уеднаквяване на законови разпоредби, правила и механизми. Страната също така полага усилия за подобряване работата на държавната администрация в посока модернизация.

   Виетнам се намира в Югоизточна Азия и Азиатско-тихоокеанския регион. Страната разширява двустранните си отношения в дипломатическата и политическата област, в сигурността и икономиката, в търговията и инвестициите, в туризма и образованието, както и в други области, с над 200 страни и територии. Сътрудничи със САЩ, Русия, Китай, Индия, Япония, Германия, Франция, Великобритания, България, Австралия, Нова Зеландия, Бразилия, Чили и др. Споразумението за търговия със САЩ (BTA) се подписва през 2001 г.

   Виетнам е активен член в много международни организации като Международния валутен фонд (IMF), Световната банка WB (1992 г.), АSЕАN (Асоциация на страните от Югоизточна Азия) (1995 г.), Форума Азия - Европа (ASEM, 1996 г.), Форума за икономическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион (APEC, 1998 г.), Световната търговска организация WTO (2007 г.). Споразумението за сътрудничество между ЕС и Виетнам (PCA) бе парафирано през октомври 2010 г. в Брюксел, Белгия. В момента страните се подготвят за първия кръг от преговорите за Споразумението за свободна търговия (FTA). Страната участва в обсъжданията за разширена зона за свободна търговия в Тихия океан, включваща 9 държави: Чили, Австралия, Бруней, САЩ, Малайзия, Нова Зеландия, Перу, Сингапур и Виетнам. Това е споразумениe за партньорство Транспасифик (TPP). Към днешна дата, като член на ASEAN, Виетнам е подписал и пристъпил към изпълнение на договори за зони за свободна търговия между АSЕАN и Китай (ACFTA); АSЕАN и Южна Корея (AKFTA); АSЕАN и Австралия, Нова Зеландия; АSЕАN и Индия, както и Споразумението за всестранно икономическо партньорство между АSЕАN и Япония.

   Активното участие на Виетнам в международното сътрудничество изхожда от много движещи сили, сред които и икономическа и политическа. Страната се стреми към постигане на икономическо развитие, интеграция, насърчаване на износа, увеличаване на търговията, както и към привличане на чуждестранни инвестиции с цел трансфер на технологии. Стратегията за човешко развитие се изразява в повишаване качеството на обучение на кадрите, създаване на нови работни места, борба с бедността, ускоряване на индустриализацията и модернизацията на страната, стремеж към демокрация и социална справедливост. Успоредно с икономическите аспекти Виетнам усилено работи и за укрепване и разширяване на дипломатическите отношения и партньорства, за утвърждаване на позициите и за подобряване образа на Виетнам на международната сцена.

   ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБНОВЛЕНИЕТО ВЪВ ВИЕТНАМ

   За повече от две десетилетия, придържайки се към стратегията за социално-икономическо развитие за периода 1986 - 2010 г. с цели: заможен народ, силна държава, демокрация, справедливост и цивилизация, Виетнам постига важни и значими резултати. Реализира средногодишен икономически ръст от над 7%, който го нарежда в групата на държавите с висок ръст в региона. Когато БВП на глава от населението през 2010 г. достига около $1200, Виетнам се издига до групата на развиващите се страни със средни доходи. Страната се индустриализира и модернизира. Макроикономическите показатели са стабилни, основните баланси на икономиката се поддържат, а бюджетният дефицит и държавният дълг се контролират в рамките на безопасните граници. Подобрява се материалният и духовният живот на хората. Реалният доход на глава от населението се е увеличил шест пъти през изминалите 20 години. За изключителните си постижения в борбата за ликвидиране на глада и намаляване на бедността страната получава високо международно признание. Разликата в доходите между градските и селските райони се понижава от 2,3 пъти през 1999 г. до 2 пъти през 2008 г. Децата получават грижи и закрила, като процентът на недохранените под петгодишна възраст пада от 33,8 до под 18. Средната продължителност на живота се увеличава от 67 на 72 години. Страната успешно въвежда задължителното основно образование. Индексът на човешко развитие (HDI) продължава да расте и през 2008 г. достига ниво от 0,733, което нарежда Виетнам в групата на развитите страни в света. Културният живот се обогатява, а условията за достъп до информация са все по-добри. Системата на обществените фондове и социалното осигуряване заема важна част от мерките за подобряване живота на народа и непрекъснато се разширява. Въпреки постигнатите добри резултати в социалната сфера държавният бюджет продължава да отделя все повече средства за тази област. Здравното осигуряване обхваща от 13,4% от населението през 2000 г. до 62% през 2010 г. Равенството между половете се утвърждава, като делът на жените в Националното събрание и на тези, заемащи важни позиции в политическата система, видимо нараства. Опазването на околната среда се обезпечава с необходимите средства и внимание. През 2008 г. Виетнам постига по-голямата част от Целите на хилядолетието, предназначени за 2015 г.

   Икономически отрасли с висок ръст са добивът и преработката на петрол, машиностроенето, електрониката и информационните технологии, селското стопанство (производство и преработка), текстилната промишленост, кожухарската промишленост, дърводобивът и производството на мебели. Средногодишният икономически ръст на информационните технологии във Виетнам е 16%, което отрежда на страната пето място след страните с високи темпове на растеж: Китай, Аржентина, Индия и Турция.

   ПОСТИЖЕНИЯ В ТЪРГОВСКАТА СФЕРА

   За повече от 20 години износът на Виетнам се увеличава 36 пъти. През последните 10 години стокообменът нараства 5 пъти - от $15 млрд. през 2001 г. до $71,6 млрд. през 2010 г. (с 25 пъти по-голямо увеличение в сравнение с 1986 г., когато е $2,9 млрд.) . През 2011 г. износът се очаква да достигне $78,8 млрд. (с увеличение от 10% спрямо 2010 г.). Основните пазари на Виетнам са САЩ с $12,8 млрд. през 2010 г., следвани от ЕС с $10 млрд. и АSЕАN с $9,3 млрд. Износът за Япония достига $6,9 млрд., а за Китай $6,3 млрд. Виетнам изнася също и за Южна Корея, Индия, Русия, Бразилия, Чили, Турция и др.

   Търговският обмен между Виетнам и България през последните години отбелязва бърз растеж от $18,5 млн. през 2006 г. до $86,8 млн. през 2010 г. (близо 5 пъти). Българският износ за Виетнам е $43,5 млн. Стокообменът между двете страни през първото тримесечие на 2011 г. възлиза на $22,5 млн. (с 5% увеличение спрямо същия период на 2010 г.). Резултатът още не съответства с потенциалните възможности и желанието на двете страни. Виетнам и България решително вървят към по-тясна интеграция за увеличаване на търговския обмен, за активно сътрудничество в областта на инвестициите, образованието и туризма.

   ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ (FDI)

   В процеса на обновление и тясна интеграция със световната икономика преките чуждестранни инвестиции (FDI) във Виетнам се считат за един от фундаментите на икономическия ръст на страната за осигуряване на допълнителни капиталови вложения, за насърчаване на износа, за трансфера на технологии, за развитие на човешките ресурси и създаване на нови работни места. Благодарение на тях Виетнам е признат в света за страна с динамично развиваща се икономика, привличаща вниманието на международната общност.

   От 1991 г. до 2010 г. преките чуждестранни инвестиции във Виетнам са с общ регистриран капитал от $192, 9 млрд., обхващащ 12 200 проекта от 92 страни и територии. Тайван е най-големият инвеститор с $22,8 млрд. Южна Корея е на второ място с $22,1 млрд., следвана от Сингапур с $21,7 млрд., Япония с $20,8 млрд. и Малайзия с $18,3 млрд. През първите четири месеца на 2011г. регистрираните преки чуждестранни инвестиции (FDI) във Виетнам са $4,02 млрд., като $3,62 млрд. са усвоени.

   Със своята социално-политическа стабилност, с наличието на добре обучена работна ръка и благоприятни природни условия, с политиката на насърчаване на инвестициите и с широко отворената врата на външната си политика Виетнам се превръща в дестинация, която все повече привлича чуждестранни инвеститори.

   ВИЕТНАМ СЪС СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ "БЪРЗО И УСТОЙЧИВО"

   "Бързо и устойчиво развитие" е стратегия, с която Виетнам възнамерява да постигне целите си: благоденствен народ, силна държава, демокрация, равенство и цивилизация. Това е програма за човешко развитие HDI (Human-Development Index), която включва: повишаване на интелектуалното равнище на хората, обучение на висококвалифицирана работна сила, икономически напредък, създаване на нови работни места, упражняване на демокрация и социална справедливост.

   Тази стратегия изисква обществото да се развива в един цялостен процес, да се гарантира бързото развитие сега, да се поддържа висок ръст и в бъдеще и да се запази устойчива хармония между икономическия напредък и опазването на околната среда. Това не е само въпрос на икономическа политика, на точна инвестиционна стратегия, но също и на мобилизиране на ресурсите, особено на интелектуалните.

   За постигане на целите в стратегията за социално-икономическо развитие в периода 2011 г. - 2020 г. Виетнам поставя за изпълнение следните основни задачи: стабилна макроикономика; нов модел на икономически напредък - от предимно количествен към оптимално количествен и качествен; повишаване качеството и ефективността на икономиката за осигуряване на бързо и устойчиво развитие и увеличаване на нейната независимост и суверенитет; мобилизация и ефективно използване на ресурсите; изграждане на модерна инфраструктура; усъвършенстване механизмите на социалистически ориентирана пазарна икономика. Сред целите, които държавата си поставя, са и: повишаване качеството на образованието и обучението на кадрите; развитие на науката, технологиите и интелектуалните възможности; приоритетно решаване на проблемите по заетостта и доходите на работниците, подобряване материалния и духовния живот на народа; социален прогрес и сигурност, намаляване на бедността; реформи в здравеопазването, утвърждаване на виетнамската култура като прогресивна с подчертан национален характер, съхраняване и развитие на националната идентичност и приобщаване към културните ценности на цялото човечество, опазване на околната среда, активна превенция на бедствия и аварии, ефективен отпор на промените в климата.

   Страната полага усилия за постигане на тези цели: ръстът на БВП да бъде 7 - 8% годишно, БВП на глава от населението да е около $3000. Сред приоритетите на Виетнам са и: икономическа стабилност, изграждане на модерна и ефективна структура на промишлеността, селското стопанство и услугите, развитие на кадрите посредством внедряване постиженията на науката и технологиите, изграждане на единна система на инфраструктурата с акцент върху транспорта и градската мрежа, индексът на човешко развитие (HDI) в групата на развитите в света през 2020 г.

   Виетнам се утвърджава като страна с развиваща се икономика въпреки многобройните трудности и предизвикателства пред себе си. С постигнатите резултати през двайсетте години след обновлението и международната икономическа интеграция той уверено върви напред към своето бъдеще: успешно изграждане на социалистически Виетнам с целите: благоденствен народ, силна държава, демокрация, равенство и цивилизация.
Посолство на Социалистическа република Виетнам
горе