архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.17, бр.4, година XV, 2008г.
Икономиката на Казахстан
Още в зората на независимостта президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев определи основния принцип на развитието на страната: "Първо икономиката, а после политиката"   Времето показа, че този принцип е бил правилен. Днешният напредък на Казахстан впечатлява, особено в сравнение с други страни от постсъветското пространство, които като Казахстан преживяха тежка криза в началото на 90-те години. Благодарение на политиката за привличане на инвестиции и балансираната вътрешна политика страната успя да избегне избухването на политически и етнически конфликти на своята територия и да създаде динамична икономика с БВП, достигащ до 7000 долара на глава от населението. Големите икономически предимства в сравнение с останалите централноазиатски държави дават основание на експертите да разглеждат Казахстан като "икономическия локомотив" на цяла Централна Азия.

   Казахстан пое към модернизация на икономиката си и целенасочени действия да се нареди сред 50-те най-конкурентоспособни страни в света.

   Последователно бяха проведени икономически реформи, които да затвърдят високите темпове на икономическо развитие. От 2000 г. реалният ръст на икономиката възлиза на 10 % годишно.

   През 2007 г., въпреки известно забавяне, икономиката на Казахстан продължава да се развива с достатъчно високи темпове. Реалният ръст на БВП през 2007 г. достигна 8,5 %.

   За ръста на икономиката способства и ценовата конюнктура на световните пазари на енергийни ресурси и метали (и по-конкретно през първите шест месеца на 2008 г. световните цени на нефта от марката Brent скочиха с 45 %).

   През януари-юни 2008 г. обемът на промишленото производство възлиза на 5336,6 милиарда тенге, което е с 3,8 % повече в сравнение с периода януари-юни 2007 г. Обемът на брутната селскостопанска продукция през периода януари-юни 2008 г. e нараснал с 4,2 %. Обемът на строителството възлиза на 657,3 милиарда тенге, което е с 10,7 % повече от постигнатото през периода януари-юни 2007 г. Услугите в сектора на комуникациите възлизат на 198,5 милиарда тенге, бележейки ръст от 23,4 %. Търговията на дребно бележи ръст от 5,1 %. Обемът на инвестициите в основния капитал е 1510 милиарда тенге, което е с 12,4 % повече, отколкото през януари-юни 2007 г.

   Индексът на потребителските цени през януари-юни 2008 г. достига 119,1 %.

   Успехите на икономиката спомагат за постоянния и стабилен ръст на благосъстоянието на населението. През януари-май 2008 г. реалният доход на глава от населението в парично изражение се е увеличил със 3,5 %. Реалната работна заплата е нараснала със 17,3 %. Равнището на безработицата през второто тримесечие на 2008 г. е 6,6 %, което е понижение с 1,1 % в сравнение с второто тримесечие на 2007 г.

   По данни на Националната банка на Република Казахстан обемът на депозитите през януари-май 2008 г. е нараснал с 12,2 % и възлиза на 4366,7 милиарда тенге.

   Поради редица обективни фактори през 2007 г. и началото на 2008 г. в страната се наблюдаваха ускорени инфлационни процеси. През януари-юни 2008 г. инфлацията достигна 5,7%, срещу 4,6 % през същия период на 2007 г. В структурата на индекса на потребителските през януари-юни 2008 г. цени се отчита ускоряване на темповете на нарастване на цените на хранителните стоки (8,1 % срещу 5,8 % през същия период на 2007 г.), нехранителните стоки (3,8 % срещу 2,8 %).

   Средният годишен процент на инфлацията през януари-юни 2008 г. е 19,1 % срещу 7,9 % през същия период на 2007 г.

   Инвестиционната политика за защита и привличане на чужди инвестиции, осъществявана в Казахстан, създаде положителен международен имидж на държавата. В резултат на това Казахстан пръв сред страните от ОНД получи инвестиционен рейтинг от три водещи световни рейтингови агенции. През периода от 1993 г. до края на 2007 г. в страната са влезли около 64 милиарда долара преки чужди инвестиции.

   Икономическият ръст върви ръка за ръка с увеличаване на показателите за външната търговия. Външнотърговският оборот на Казахстан през 2007 г. нарасна с 30 % в сравнение със същия период през 2006 г., като износът възлезе на 47,7 милиарда долара (увеличение с 24,8 %), а вносът - 32,7 милиарда (увеличение с 38,3 %). За периода януари-юни 2008 г. външнотърговският оборот на страната състави 52,1 милиарда щатски долара (увеличение с 42,5 %), като износът достига до 35,0 милиарда долара (увеличение с 60,7 %), а вносът - 17,1 милиарда (увеличение с 15,5 %)

   Казахстан обръща специално внимание на сътрудничеството с чуждестранните инвеститори. Пример за това е Съветът на чуждите инвеститори, създаден през 1998 г. под председателството на президента. Членове на Съвета са официални лица от правителството и висши ръководители на най-големите транснационални компании, действащи на територията на Казахстан. Съветът представлява своеобразна платформа за обсъждане на различни предложения за усъвършенстване на законодателството в инвестиционната дейност, въпросите на реализирането на големи инвестиционни проекти и др.

   За по-нататъшно развиване на институционално-правовата база за поощряване и защита на инвеститорите през 2003 г. бе приет Закон за инвестициите, а през 2003 г. започна и реализирането на Стратегия за индустриално-иновационно развитие до 2015 г., чиято основна цел е диверсификацията на икономиката, създаването на иновационна икономика и развитието на несуровинния сектор. Казахстан избра модела на икономиката с приоритетни отрасли, като по този начин сложи началото на реализацията на клъстерната инициатива, насочена към развиване на високотехнологична и ориентирана към износа икономика. Нещо повече, през 2006 г. в сравнение с 2003 г. броят на научноизследователските и проектантско-конструкторските звена се увеличи 2 пъти, а разходите за технологични иновации - почти 3 пъти. В резултат на това нарасна и иновационната продукция - 2,4 пъти, включително и изнесената от Казахстан - 1,8 пъти. По този начин в периода на активния етап за реализиране на Стратегията се създаде основа за разширено възпроизводство на икономиката.

   През 2007 г. правителството започна реализирането на програмата "30 корпоративни лидери на Казахстан" за консолидиране усилията на бизнеса и държавата при създаването на нови и модернизацията на съществуващите производства, осигуряващи диверсификация и развитие на експортния потенциал на несуровинния икономически сектор. Програмата предвижда държавна подкрепа за реализиране на качествено нови проекти и по-точно такива видове държавна подкрепа като предоставяне на дългосрочни заеми, предоставяне на държавни гаранции, съдействие при осъществяване на експортни операции, отпускане на парцели, необходими за реализирането на проектите, и т. н.

   До момента са постъпили над 100 заявки за качествено нови проекти, възлизащи общо на 72 млрд. долара. Приоритетността на селектираните проекти бе определена с оглед на необходимостта от решаване преди всичко на инфраструктурни проблеми, задържащи реализацията на други потенциално перспективни проекти.

   Като цяло през периода 2009-2013 г. за реализирането на 30 селектирани качествено нови проекти се планират 50 милиарда долара от всички източници на финансиране, от които държавното финансиране ще възлезе на 8 милиарда долара.

   С цел създаване на голям регионален финансов и културен център в Централноазиатския регион в град Алматъ започна работа Регионален финансов център. Правителството на Казахстан осигурява максимално благоприятен данъчен режим, действа специална държавна институция, осъществяваща регистрацията и администрирането на участниците във финансовия център, създаден е специален съд, който да осигурява правната защита.

   Казахстан пръв от страните от ОНД основа Национален фонд за осигуряване на стабилно социално-икономическо развитие, намаляване зависимостта от неблагоприятни външни фактори и осигуряване съответното равнище на макроикономическа стабилност. В националния фонд постъпват всички доходи от добива и износа на нефт. В момента фондът е натрупал над 23 милиарда долара.

   Правителството на Република Казахстан придава особено значение на полицентричното развитие на страната и във връзка с това през 2006 г. в Казахстан беше приета Стратегия за териториалното развитие на Република Казахстан до 2015 г. Като инструмент на междурегионалното и междуотрасловото взаимодействие в регионите бяха създадени социално-предприемачески корпорации (СПК), ориентирани към активизация на предприемачеството в няколко взаимосвързани региона. Мисията на СПК е да спомагат за икономическото развитие на регионите чрез консолидация на държавния и частния сектор. Провеждат се мерки за формиране на центрове на икономически ръст чрез създаване на индустриални зони, технопаркове и специални икономически зони в регионите.

   В момента в Република Казахстан има шест специални икономически зони (СИЗ):

   - в Мангъстауска област - "Морпорт Актау" (транспортно-логистичен център);

   - в Астана - "Астана - новият град" (строителство);

   - в Алматинска област - "Парк за информационни технологии" (иновации);

   - в Южноказахстанска област - "Онтустик" (развитие на текстилната промишленост);

   - в Атърауска област - СИЗ "Национален индустриален нефтохимически технопарк";

   - в Акмолинска област - СИЗ "Бурабай" (туризъм, хазартен бизнес).

   Функционират регионални технопаркове в Алматинска, Карагандинска и Западноказахстанска област и действат две индустриални зони: в град Астана - за производство на строителни материали и в град Темиртау - за металургична промишленост.

   За развитие на граничните региони се предприемат мерки по изграждане на центрове за трансгранично сътрудничество "Хоргос", "Достък" и "Колжат" в Алматинска област, за разрастване на пристанище "Актау" в Мангъстауска област, за създаване на Международен център за трансгранично сътрудничество "Таскала - Озинки" в Западно-казахстанска област.

   През последните години системата за социално осигуряване и социална защита претърпя развитие. През 2007 г. в сравнение с 2000 г. разходите на държавния бюджет за социално осигуряване и социална защита са се увеличили почти тройно - от 171,1 милиарда тенге на 502,4 милиарда тенге. Това позволи значително да се увеличат доходите на населението.

   Развива се системата на пенсионните фондове. Към 01. 01. 2008 г. в страната действат 14 пенсионни фонда, като сумата на пенсионното натрупване надхвърли един трилион тенге. От 01. 07. 2005 г. на всички пенсионери независимо от трудовия стаж, заплатата и размера на начислената пенсия се отпуска базово пенсионно плащане, размерът на което през 2007 г. възлиза на 3 000 тенге, а от 2008 г. е 4 210 тенге.

   За защита на майчинството и детството от 2003 г. е въведена еднократна помощ при раждане на дете. От 01. 01. 2006 г. се изплащат месечни детски добавки за деца до 18-годишна възраст от социално слаби семейства, а от 01. 07. 2006 г. - месечни добавки за деца до едногодишна възраст.

   През 2002 г. с приемането на Закона за държавната целева социална помощ в страната бе въведена универсална система за оказване на целева социална помощ на семействата, чийто доход на член от домакинството е под чертата на бедността.

   Положението на пазара на труда в последните години се характеризира с понижаване нивото на безработицата. Равнището на безработицата спадна от 12,8 % през 2000 г. на 7,3 % през 2007 г.

   През последните години значително се увеличи финансирането на здравеопазването (6 пъти за последните осем години. За да се създаде ефективна система за оказване на медицинска помощ, бе утвърдена Държавна програма за реформиране и развитие на здравеопазването в Република Казахстан за периода 2005-2010 г.

   Реализирането на първия етап от Държавната програма (2005-2007) беше насочено към мащабни инвестиции в отрасъла. От 2005 г. се заделят значителни средства за безплатно осигуряване на лекарства за деца до 6-годишна възраст, за диспансеризирани деца и юноши при амбулаторно лечение на хронични заболявания, за осигуряване на желязо- и йодсъдържащи препарати за бременните, за профилактични медицински прегледи на жените в репродуктивна възраст от 15 до 49 години.

   Запазва се тенденцията броят на ежегодно пристигащите в Казахстан етнически казахстанци да нараства, за което спомагат икономическият ръст в страната и емиграционните настроения сред казахската диаспора в съседните държави - Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан и Русия. Размерът на имиграционната квота за тях се увеличи 30 пъти (от 500 семейства през 2000 г. на 15 000 семейства през 2007 г.). За периода 1991-2007 г. в Казахстан общо са пристигнали 165 861 семейства етнически казахи (оралмани), наброяващи 651 299 хил. души. В рамките на отрасловата програма за миграционна политика 2001-2010 г. се вземат мерки за държавна подкрепа на оралманите (еднократни помощи, помощи за закупуване на жилища, компенсиране на разходите по преместването и т. н.).

   В бъдеще, съгласно обръщението на държавния глава Н. Назарбаев към народа на Казахстан "Повишаване благосъстоянието на гражданите на Казахстан - главна цел на държавната политика" от 06. 02. 2008 г., ще бъде осигурено:

   - повишаване в сравнение с 2007 г. като цяло на размера на средната пенсия 2,5 пъти до 2012 г., като през 2009 г. трябва да нарасне с 25 %, през 2010 г. - с 25 % и през 2011 г. - с 30 %. При това до 2011 г. размерът на базовите пенсионни плащания трябва да нарасне до 50 % от жизнения минимум;

   - увеличение на държавните социални помощи и на специалните държавни помощи от 2009 г. средно с 9 % на година;

   - поетапно увеличаване на месечните детски добавки за деца под една година в периода 2010-2011 г. до равнище, надхвърлящо средно 2,5 пъти добавките от 2007 г.;

   - увеличение от 2010 г. на еднократните добавки за раждане на 4-то и повече деца с повече от 4 пъти в сравнение с 2007 г.;

   - увеличение на заплатите на работещите в бюджетната сфера до двоен размер към 2012 г., като те следва да се увеличат през 2009 г. с 25 %, през 2010 г. с 25 % и през 2011 г. с 30 %;

   - през 2009 г. трябва да се увеличи годишната квота за връщане на етническите казахстанци в историческата им родина с 5 000 семейства и тя да достигне до 20 хиляди семейства годишно.
Министерство на икономиката и
бюджетното планиране
на Република Казахстан
горе