архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.13, бр.4, година XV, 2008г.
Национална петролна компания "КазМунайГаз"

Успехите на компанията създават имидж на страната Казахстан
За сравнително краткия период на дейността си - от създаването й чрез сливането на националните компании "Казахойл" и "Транспорт на нефт и газ" през 2002 г., националната компания "КазМунайГаз" постигна респектиращи резултати.   Ако в годината на основаването си компанията добиваше 10,6 милиона тона нефт и газ, то след пет години, през 2007 г., консолидираният добив достигна до 16,7 милиона тона - понастоящем това е над една четвърт от целия добив на нефт и газов кондензат в страната. През изминалата година обемът на добива нарасна значително (с 29,5% в сравнение с 2006 г.), което бе възможно благодарение на активното разширяване на компанията на вътрешния пазар: през 2006 г. "КазМунайГаз" успешно придоби нефтодобивните активи на компаниите "Казгермунай" и "ПетроКазахстан".

   "КазМунайГаз" осигурява също и транспортирането по магистрални тръбопроводи на 80% от нефта и практически на целия газ в републиката.

   Половината от преработения нефт в страната е дело на "КазМунайГаз". През 2007 г. преработеният от компанията нефт възлезе на 5,7 милиона тона, което е с 1,5 пъти повече, отколкото през 2006 г. Това значително увеличение стана възможно благодарение на придобития от компанията "ПетроКазахстан" дял в Шъмкентската петролна рафинерия.

   Що се отнася до реализирането на нефтените продукти, към момента "КазМунайГаз" покрива около 6 % от вътрешния пазар на републиката. До 2010 г. компанията възнамерява да увеличи дела си на 15 %.

   За "КазМунайГаз" 2007 г. беше и година на увеличаване на капиталовложенията. Благодарение на активната си инвестиционна политика капиталовложенията през 2007 г. възлязоха на 256 милиарда тенге, което е ръст с 6 % по-висок в сравнение с предходната година.

   Увеличаването на производството се отрази по адекватен начин и на финансовите показатели на компанията. По оперативни данни консолидираните доходи на компанията за 2007 г. са 1,3 трилиона тенге, което е подобрение на миналогодишните показатели с 5,1 %. "КазМунайГаз" си остава един от най-големите данъкоплатци в Казахстан - през 2007 г. общата сума от данъци и плащания в републиканския бюджет се равнява на 283 милиарда тенге.

   

   КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

   

   През последните няколко години в групата компании успешно бе внедрена интегрирана система за управление в областта на качеството, опазването на околната среда, безопасността на труда и осигуряването на промишлена безопасност, отговаряща на изискванията на международните стандарти ISO 9001, ISO 14001 и спецификацията OHSAS 18001.

   Компанията извършва и успешен преход към международните стандарти за счетоводен отчет. За осигуряване на прозрачност на бизнес процесите и консолидация на информацията в групата от компании на "КазМунайГаз" успешно се внедрява системата SAP; успешно бе внедрена и действа система от балансирани показатели; бе разработена и внедрена политика и методология за управление на рисковете.

   Резултатът от внедряването на високите стандарти не закъсня - през 2006 г. нефтодобивният клон на компанията, дъщерната фирма за проучване и добив "Разведка Добыча КазМунайГаз" успешно пласира 40 % от акциите си на Лондонската и Казахстанската фондова борса. Като резултат от реализираните акции и глобални депозитарни разписки бяха привлечени 2,3 милиарда долара.

   

   СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНА КОМПАНИЯ

   

   Годишният обем на средствата, насочвани от Националната компания "КазМунайГаз" за социалната сфера, надхвърля 100 милиона долара. По този начин само през 2007 г. групата от компании на "КазМунайГаз" е пуснала в експлоатация стадион с 3 000 места в гр. Жанаозен, блок с 24 апартамента в селището Макат, административно-жилищен комплекс в гр. Тараз и още редица социални обекти. От 2008 г. компанията планира да влага за социални цели над 160 милиона долара.

   

   ЕКОЛОГИЯТА КАТО ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА КОМПАНИЯТА

   

   Сред основните приоритети за стратегическото развитие на националната компания са грижата за здравето на населението и персонала, намаляване въздействието на производството върху околната среда, рационалното използване на природните ресурси. Компанията е сред първите, пристъпили към изпълнение на правителственото изискване да се прекрати факелното изгаряне на попътния газ. За да се осигури системен подход към природозащитната дейност, "КазМунайГаз" прие комплексна екологична програма за периода 2006-2015 г. Компанията използва съвременни технологии - създадена е система за космически мониторинг, позволяваща да се следи за евентуални разливи на нефт както на суша, така и по море, вредни емисии от факлите, ледовата обстановка в Северно Каспийско море и да се вземат необходимите мерки.

   

   БДЕЙКИ НАД ИНТЕРЕСИТЕ НА СТРАНАТА

   

   "КазМунайГаз" успешно завърши преговорите за Кашаганския проект. Според оценките на експертите разположеното в северната част на Каспийско море находище Кашаган е едно от най-големите световни открития в областта на нефта и газа през последните 30 години. Геологическите запаси на Кашаган се оценяват на пет милиарда тона условно гориво, от които два милиарда се смятат за добиваеми.

   В рамките на мащабния проект за разработване на Тенгизкото находище "КазМунайГаз" си партнира с чужди компании в съвместното предприятие "Тенгизшевройл". Там потвърдените общи геологически запаси от нефт възлизат на над три милиарда тона, на разтворен газ - над 700 милиарда кубика. Реализирането в Тенгиз на проекта за завод от второ поколение ще позволи да се увеличи обемът на добивания нефт от сегашните 13 милиона тона годишно на 25-27 милиона тона. Планира се максималният годишен добив в находището да достигне 44 милиона тона.

   Друг голям проект за разработване е Карачаганакското находище, който "КазМунайГаз" реализира в рамките на Окончателното споразумение за подялба на продукцията между правителството на Казахстан и компаниите "Бритиш Газ", "Ени", "Шеврон" и ЛУКОЙЛ. Запасите там са от около 1,2 милиарда тона течни въглеводороди и 1,3 трилиона кубика газ. През 2007 г. добивът на течни въглеводороди достигна 10,4 милиона тона, на газ - 14,2 милиарда кубика. В момента се проектира третият етап от усвояването на находището, който ще позволи до 2012 г. добивът да нарасне 1,5-2 пъти.

   

   УСВОЯВАНЕТО НА КАСПИЙСКО МОРЕ

   

   "КазМунайГаз" възлага особени надежди на ресурсния потенциал на казахстанския сектор на Каспийско море.

   Геолого-проучвателните проекти в акваторията и крайбрежните участъци на Каспийско море са сред приоритетните направления в развитието на компанията. Беше основана специална компания - "КазМунайТениз", която да се занимава с операциите на шелфа. Тя вече натрупа известен опит в морските дейности, които се извършват в пълно съответствие с екологичното законодателство.

   Успешното реализиране на тези проекти може да осигури увеличение с 2,5 пъти на годните за добив запаси на "КазМунайГаз", което в бъдеще ще позволи годишният добив на компанията да достигне 25-30 милиона тона нефт.

   Освен по Севернокаспийския проект, обхващащ находището Кашаган, националната компания извършва цял комплекс от геолого-проучвателни и изследователски дейности в редица други перспективни части от Каспийско море, сред които са Курмангазъ, Жемчужини, Тюб-Караган, Жамбай, Жамбъл и други участъци.

   Няма съмнение, че успешното осъществяване на морски операции е невъзможно, без да е създадена съответната инфраструктура. Например през последните три години в пристанището Баутино приключи строителството на пристанищен комплекс за разтоварване на минни изработки с мощност 250 000 т на месец, база за подкрепа на морски операции, полигон за утилизация на отпадъците и зариване на тинята, станция с капацитет 140 000 кубика на година за зареждане на плавателни съдове. В бъдеще се предвижда построяване на севернокаспийска база за реагиране при разливи на нефт, изграждане на обекти на петролната инфраструктура в селището Курък в съответствие с генералния план и концепцията за развитие на морско пристанище Курък.

   

   РАЗВИТИЕ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

   

   Важен аспект от дейността на "КазМунайГаз" е изграждането на собствено нефтопреработване. През 2007 г. компанията получи правото да управлява Шъмкентския нефтопреработвателен завод. В момента се водят преговори с компанията "Мангистаумунайгаз", която наред с нефтодобивните активи притежава Павлодарския нефтопреработвателен завод. За разширяване на достъпа до петролни продукти на стабилни цени "КазМунайГаз" реализила проект за разгръщане на мрежа от бензиностанции със своя, вече спечелила си известност марка. Ако през 2004 г. компанията има едва 24 бензиностанции, то в края на 2007 г. броят им достигна 156.

   Развитието на нефтохимическото производство е друг важен синергетичен елемент в дейността на националната компания. Сега "КазМунайГаз" с участието на дъщерната компания "Разведка Добыча КазМунайГаз" в "Kazakhstan Petrochemical Industries" (KPI) започна преход към стадий на непосредствено реализиране на проекта за изграждане на първия интегриран газохимически комплекс в селището Карабатан в Атърауска област. Според плана производителността на комплекса трябва да бъде 800 000 тона полиетилен и 400 000 тона полипропилен годишно. Към днешна дата стойността на проекта се оценява на 5,3 милиарда долара. Комплексът трябва да бъде завършен през 2013 г.

   Върху строителната площадка на комплекса се предвижда създаване на специална икономическа зона "Национален индустриален нефтохимически технопарк", чиято цел е да привлече инвестиции в изграждането и комплексното развитие на нефтохимическите производства за дълбока преработка на въглеводороди.

   

   ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ИЗНОС НА ВЪГЛЕВОДОРОДИ

   

   В рамките на проекта Каспийски тръбопроводен консорциум е планирано да се увеличи пропускателната способност на нефтопровода до 67 милиона тона нефт годишно, като от тях 50 милиона тона са казахстански нефт. Общо за целия период на експлоатация от 2001 г. насетне по нефтопровода са минали 144,7 милиона тона нефт, като 32,9 милиона тона от тях - през 2007 г.

   Що се отнася до реализацията на източното направление за износ, преди година и половина компанията пристъпи към експлоатация на нефтопровода Атасу-Алашанкоу - първи етап от мащабния тръбопроводен проект "Казахстан-Китай". Миналата година приключи разработката за обосноваване на инвестициите за заключителния етап на проекта - участъка от Кенкияк до Кумкол, дълъг 761 км. Пускането в експлоатация на целия нефтопровод до Китай е предвидено за края на 2009 г.

   Друго перспективно направление е проектът за изграждане на Казахстанска Каспийска транспортна система, чрез която да се експортира нефт от находищата Кашаган и Тенгиз с танкери през Каспийско море към нефтопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и по железопътния маршрут Баку-Батуми. В рамките на реализиране на този проект през 2006 г. "КазМунайГазом" и Държавната петролна компания на Азербайджан подписаха меморандум за сътрудничество по проекта за системата, чийто пусков срок е планиран за 2012 год.

   Казахстан проучва възможността за участие и в други международни проекти, които биха осигурили стабилен и икономически изгоден износ на въглеводороди на световните пазари, както и диверсификация на направленията за доставки.

   Сред тези проекти са разработваните от европейските страни тръбопроводни маршрути за пренос на нефт от черноморските пристанища към територията на Европа. Такъв е и проектът за нефтопровода Бургас-Александруполис, над който в момента работят съвместно Русия, България и Гърция. Той представлява интерес за Казахстан; условията за евентуално участие на казахстанската страна ще се обсъждат в хода на по-нататъшните преговори с участниците в проекта.

   Източният съсед Китай, чиито нужди от енергийни ресурси нарастват със стремителни темпове, проявява интерес към доставки на газ от територията на Средна Азия и Казахстан. "КазМунайГаз" и Китайската национална петролна корпорация ще започнат през тази година изграждането на газопровода Казахстан-Китай, чийто пропускателен капацитет ще бъде 40 милиарда кубика годишно.

   Също така, съгласно договореностите между президентите на Казахстан, Русия и Туркмения, продължава работата по Прикаспийския газопровод. През декември миналата година правителствата на трите страни подписаха споразумение за сътрудничество при изграждането на газопровода. Към практическа реализация на проекта е запланувано да се пристъпи през втората половина на 2008 г.

   

   РАЗШИРЯВАНЕ ГЕОГРАФИЯТА НА БИЗНЕСА

   

   В бъдеще увеличените транскаспийски доставки на нефт ще осигурят и възможност за доставяне на казахстански нефт в Европа, включително и за преработването му в заводите на румънската компания "Ромпетрол", 75% от акциите на която бяха купени от "КазМунайГаз"през 2007 г. С придобиването на "Ромпетрол" националната компания получи достъп до две румънски петролни рафинерии, а също и до огромна мрежа от 630 бензино- и газостанции в Европа - в Испания, Франция, Румъния, България, Албания, Молдова, Украйна и Грузия. Няма съмнение, че казахстанското участие в "Ромпетрол" прехвърля мост между Централна Азия и европейския пазар, заинтересован от доставките на казахстански нефт. В рамките на разширяване на международната дейност бяха придобити активите на грузинската газоразпределителна компания "Тбилгази". Очаква се в скоро време да започне да функционира съвместно казахстанско-руско предприятие на базата на Оренбургския газопреработвателен завод.

   Реализацията на международната насока на развитие ясно показва намеренията на националната компания да излезе на световния пазар. Днес "КазМунайГаз" вече активно осъществява съвместни проекти със световни лидери в нефтения и газовия отрасъл и успешно се конкурира с тях на вътрешния пазар.

   

   "КазМунайГаз". Основни нефтохимически проекти.

  ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПУСКОВ СРОК
Първи газохимическикомплекс Полиетилен, Полипропилен 800 хил. тона полиетилен, 400 хил.тона полипропилен станция Карабатан, Атърауска област 2012-2013
Производство на битум за пътна настилка Битум за пътна настилка 250 хил. тона Завод за пластмаси в гр. Актау 2009
Комплекс за производство на ароматни въглеводороди Основна нефтохимическа суровина - бензол, параксилол 95 хил. тона бензол, 235 хил. тона параксилол Атърауски нефтопреработвателен завод 2011-2012
Национална петролна компания
"КазМунайГаз"
горе