архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ИНТЕРВЮ ЕВРОПА стр.6, бр.4, година XV, 2008г.
Из Обръщение на президента на Република Казахстан Н. А. Назарбаев към народа на Казахстан

Ръстът на благосъстоянието на гражданите на Казахстан е главната цел на държавната политика


   Уважаеми депутати, участници в заседанието, гости!

   Днес, в условията на влошаваща се международна конюнктура, трябва да активизираме вътрешните си инвестиционни ресурси при нарастващата роля на държавните холдинги, институции за развитие, социално-предприемаческите корпорации.

   Въпреки възникналите усложнения правителството, по мое поръчение, предприе мерки за осигуряване на устойчив ръст на икономиката.

   Необходимо е да се съсредоточим върху решаването на краткосрочните и средносрочните задачи в следните приоритетни направления.

   

   ДОБИВНИЯТ СЕКТОР

   

   Главният вектор в петролно-газовия отрасъл е в засилване позицията на държавата в качеството й на влиятелен и отговорен участник на международните петролни и енергийни пазари.

   Вече увеличихме дела на Казахстан при усвояване на петролните находища в Кашаган, Кумкол, в откритата въглищна мина "Богатир" и т. н.

   Това е изключително важно и за нас, и за осигуряване излизането на международния пазар с готова продукция с висока добавена стойност.

   Холдингът "Самрук" и регионалните социално-предприемачески компании (СПК) следва да предприемат конкретни мерки за ефективно развитие и повишаване конкурентоспособността на минно-металургичния отрасъл. За тази цел е необходимо да се въведе ред и да се започне конкретно управление на държавните пакети акции на съществуващите минно-металургични компании, както и да се придобият правата за ползване недрата на откритите находища на черни и цветни метали, включително и на редкоземни елементи.

   Заедно с правителството да се реши въпросът за проучването на нови находища.

   

   ИЗПРЕВАРВАЩО ИНФРАСТРУКТУРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ

   

   Правителството трябва да вземе мерки за развитието на електроенергетиката, системата на транспортиране. В момента тези сектори видимо изостават от развитието на икономиката на Казахстан.

   Първостепенна задача в областта на осигуряване на електроенергия за икономиката и населението е строителството на Балхашската ТЕЦ, трети енергоблок на Екибастузката държавна районна електростанция - 2, Мойнакската ВЕЦ и др.

   През 2009 г. трябва да завърши строителството на втория електропровод по проекта "Север-Юг" и на електропровода "Северен Казахстан - Актюбинска област". Така ще намалее енергийният дефицит в Южен и Западен Казахстан.

   За стабилно удовлетворяване на нуждите от газ в южните райони на републиката трябва да се проучи въпросът и да започне строителството на магистралния газопровод "Бейнеу-Шъмкент".

   Следва да се внесат конкретни предложения за строителството на атомната електростанция в гр. Актау.

   Успоредно с това правителството трябва да насочи усилията си към внедряване на енергоспестяващи и екологично чисти технологии.

   Нашите предприятия и граждани все още не са пристъпили към повсеместно пестене на електроенергия. Трябва откровено да кажем, че евтиното електричество свършва. Трябва да пестим, ако искаме да плащаме по-малко. Това следва да се превърне в грижа на всекиго.

   Трябва да се осигури изграждането на железопътна и автомобилна инфраструктура.

   Ние трябва още през тази година да завършим на концесионни начала строителството на железопътната линия Шар-Уст-Каменогорск, да започнем строителството на железопътните линии Мангъшлак-Баутино, Ералиево-Курък и на участъка Хоргос-Жетиген, електрифицирането на железопътния участък Макат-Кандъагаш.

   През текущата година да се пристъпи към реализацията на комплексни мерки за разгръщане на родното транспортно машиностроене.

   Трябва да започнем реализирането на най-големия транспортен комплекс в Казахстан - трансконтиненталния коридор "Западна Европа-Западен Китай", който ще пресече южните области и през Къзълорду и Актобе ще влезе в Русия, ще създаде работни места, ще съживи регионалната икономика.

   За да се намали тежестта върху бюджета, най-вече на концесионни начала с въвеждането на такси на по-късен етап, ще започне строителството и реконструкцията на магистралите Астана-Боровое, Астана-Караганда, Алматъ-Капшагай, Алматъ-Хоргос, а също и на Голямото алматинско околовръстно шосе.

   

   ПРОГРАМАТА "30 КОРПОРАТИВНИ ЛИДЕРИ"

   

   Реализирането й ще подпомогне развитието на несуровинния икономически сектор.

   Вече се появиха над 100 проекта, претендиращи да представляват качествен "пробив". Реализират се такива важни за икономиката проекти, като строителството на третия Жанажолски газопреработвателен завод, минно-обогатителните комбинати и медодобивния завод в Актюбинска област, по-нататъшното изграждане на алуминиевия завод и на завода за производство на хлор и сода каустик в Павлодарска област, организацията на производство на валцувана ламарина и производството на силиций за металургични цели в Карагандинска област и много други проекти.

   В най-скоро време ще започне строителството на първия интегриран газо-химически комплекс в гр. Атърау, а през следващата година - на газопреработвателния завод на базата на находището в Карачаганак, на нов завод за алуминий в Костанайска област.

   Ще продължим да осъществяваме проектите за изграждане на комплекс за производство на гуми в гр. Астана, за развитието на логистичните центрове в градовете Астана и Алматъ, създаването на производство на поликристален силиций.

   Изредих само най-големите обекти, а през тези години в Казахстан изникнаха стотици, хиляди нови предприятия. У нас никога не се е произвеждало стъкло, а то е много дефицитен и необходим материал. Не се е произвеждал и алуминий.

   В момента работят пет автомонтажни предприятия, включително и за производство на леки коли. Днес в Казахстан се сглобяват радиотехника, компютри. Мощно се развива мебелната промишленост, строителната индустрия и други отрасли.

   Като цяло програмата "30 корпоративни лидери" е насочена към издигане взаимодействието между държавата и бизнеса на принципно ново равнище.

   Работата на ресорните министерства, на фонда "Казъна" и на другите холдинги, а също и на акиматите (местните изпълнителни органи) от всички равнища ще се оценява въз основа на реализирането на качествено нови проекти.

   

   •••

   

   Съвременният етап на развитие извежда на дневен ред редица нови изключително важни задачи пред агропромишления комплекс на страната.

   През изтеклите 5 години Казахстан постигна забележителни резултати в развитието на аграрния сектор. Брутният продукт на селското стопанство нарасна почти двойно от 2002 г. досега. Инвестициите се увеличиха над 3 пъти. Това стана възможно благодарение на огромната подкрепа, която държавата оказва на селското стопанство. Добре си спомняте тригодишната програма за подкрепа на селото, която изпълнихме.

   Благодарение на прилагането на съвременни технологии през последните години рязко се увеличи реколтата от зърнени култури.

   Въведеното през 2004 г. задължително застраховане в растениевъдството даде възможност на фермите да получават гарантирани доходи дори в сушави години.

   Взетите мерки спомогнаха за четирикратното увеличение на ръста на стокооборота в селското стопанство, който надхвърли 4 милиарда долара.

   Повишаване качеството на живот в нашите аули и села ще си остане приоритетно направление на държавната политика.

   Като се имат предвид набелязващите се световни тенденции и наличният потенциал, агропромишленият комплекс трябва да се превърне във важен високодоходен отрасъл на нашата икономика.

   Цените на селскостопанските продукти растат и като цяло този отрасъл става все по-изгоден, в него следва да влагаме средства.

   

   •••

   

   Сега за приоритетите на макроикономическата политика.

   Правителството, Националната банка (НБ), Агенцията за финансов надзор (АФН) трябва да изработят действени механизми за системна и оперативна реакция от страна на държавата при заплаха от финансова нестабилност и да повишат доверието на международните пазари в икономиката на Казахстан.

   Трябва системно да се укрепва работата на Агенцията за финансов надзор.

   Следва да усвоим уроците от ипотечната криза в САЩ, оказала сериозно влияние върху нашите банки.

   АФН трябва по-внимателно да следи за ситуацията във всяка банка и в случай на нужда да взема превантивни и действени мерки.

   Държавната подкрепа не може да бъде едностранна и банките следва да поемат своя дял от рисковете. Ако акционерите на банките не искат или не са в състояние да привличат допълнителни ресурси за развитието си, държавата трябва да е готова да предприеме необходимите мерки.

   При все това процесът на регулативна намеса следва да бъде пределно прозрачен и предсказуем за целия банков сектор.

   Ние разглеждаме навлизането на чуждестранен капитал в банковия сектор като вот на доверие в Казахстан, като източник на необходима финансова подкрепа и на по-добра международна практика в банковите услуги.

   Предстои също да се разработи система от мерки за бързо реагиране при непредвидени ситуации.

   Необходимо е данъчната система да се приведе в съответствие със задачите на новия етап на развитие на Казахстан. Действащият Данъчен кодекс изигра позитивна роля за икономическия ръст, но в момента потенциалът му на практика е изчерпан. Кодексът изброява над 170 вида привилегии и преференции, които се увеличават постоянно и безразборно.

   Правителството трябва да изработи нов Данъчен кодекс. Той следва да спомага за модернизация и диверсификация на икономиката, за излизане на бизнеса "на светло".

   Новият кодекс следва да се превърне в закон с пряко действие, който да не допуска волни тълкувания на нормите му, да съчетава качеството на администриране с интересите на данъкоплатците.

   Но преди всичко той трябва да предвижда намаляване на общата данъчна тежест за несуровинните сектори на икономиката, особено за дребния и средния бизнес. Очакваните бюджетни загуби да се компенсират за сметка на по-висока ефективност от добивния сектор.

   Особена мисия за осигуряване на ефективността и конкурентоспособността на икономиката ни е призвана да изпълнява повторно основаната по мое поръчение Агенция за защита на конкуренцията.

   Разширените пълномощия на агенцията ще обезпечат успех в борбата с ценовите заговори, недобросъвестната конкуренция, злоупотребите от страна на пазарните субекти с доминиращо и монополно положение, ще засилят позициите на казахстанския бизнес по света.

   Необходим е нов закон за конкуренцията.

   Трябва да се засили борбата с инфлацията. Като се има предвид, че инфлацията расте, усилвана от натиска на глобалните икономически процеси, налага се приемането на добре обмислени и адекватни действия от страна на правителството.

   Надявам се, че и Националната банка ще постигне значителни резултати в борбата с инфлацията.

   Правителството следва преди всичко да съкрати временно държавните разходи във всички направления и по всички програми освен социалните програми до преодоляване на проблемите във финансовия сектор.

   Всички горепосочени планове трябва да бъдат подчинени на това изискване.

   Всичко, търпящо отлагане, следва да почака. Отнася се за всички региони. Подобна икономия ще спомогне за намаляване на инфлационния натиск и ще увеличи резервите на страната при евентуален спад в цените на енергоносителите и суровинните ресурси.

   Ние и в бъдеще ще продължим по пътя на усъвършенстване на казахстанския модел на политическо и държавно устройство, съчетавайки общопризнатите закономерности на демократичното развитие и традициите на нашето общество.

   За 16 години независимост ние реализирахме свой собствен модел за осигуряване на обществена стабилност, общонационално единство, формиране на казахстанска идентичност и общоказахстански патриотизъм.

   Това е наше казахстанско "ноу-хау", с което ние основателно се гордеем и което трябва грижливо да опазваме.

   В рамките на конституционната реформа нараснаха статутът и пълномощията на Асамблеята на народа на Казахстан.

   Депутатите от Асамблеята, представляващи интересите на целия народ в нашата многонационална страна, са призвани да играят особена роля в процеса за укрепване на етническия мир и единство в Казахстан.

   Предстои по-нататъшно развитие на съвременната политическа система в Казахстан.

   Главна роля в този процес следва да играят политическите партии, неправителствените организации и другите обществени институции.

   Заздравяването на партийните механизми ще спомогне за изграждането на съвременно гражданско общество, за масово ангажиране на населението в обществените процеси.

   На съвременния етап моделът, при който доминира партията "Нур Отан", може да се смята за оптимална форма на политическата система на Казахстан.

   Този модел разкрива пред всички други политически партии възможност за участие в избори, за влизане в парламента и участие във всички политически процеси. И не съществуват никакви препятствия за възникване на нови партии и изразяване на собствено мнение.

   В условията на демократично общество голямо значение придобива борбата с престъпността и корупцията.

   През изминалите години значително укрепна потенциалът на правоохранителната и съдебната система на страната за справяне с криминалните явления, опазване живота и правата на нашите граждани.

   Но в дейността им има съществени недостатъци.

   Приоритетна цел в тази сфера трябва да станат превенцията и профилактиката на правонарушенията, а не наказателните действия. Затова е необходимо още тази година да се изготви и внесе в парламента законопроект "За профилактика на правонарушенията".

   Правителството трябва с ускорени темпове да осъществи предвидените от административната реформа мерки за развитие на системата на държавното управление на Казахстан съгласно принципите на резултатност, прозрачност и отчетност пред обществото, вземайки предвид най-добрия международен опит.

   Главна цел на административната реформа следва да бъде повишаване ефективността и резултатността на работата на управленския апарат. Чиновниците да започнат да служат на народа както трябва.

   Ключов елемент на административната реформа следва да бъде новата кадрова политика в страната. Човешкият фактор става определящ на съвременния етап на развитие.

   Голяма роля в този процес се пада на партията "Нур Отан". Партията трябва активно да участва във формирането на кадри за системата на държавното управление, играейки ролята на "социален лифт" за достойните граждани.

   Важна роля трябва да се отреди на младото поколение, включително на възпитаниците на програмата "Болашак". Младите професионалисти трябва да намерят своето място в процесите, разгръщащи се в страната, да вземат най-активно участие в изграждането на бъдещето. Работата с резерва изисква ново равнище на действие.

   Администрацията на президента трябва да оглави кадровата дейност.

   От следващата година за пръв път в историята на нашата страна тригодишният бюджет ще стане база за новата система на държавно бюджетно планиране. За тази цел правителството трябва още през тази година да изработи нов Бюджетен кодекс.

   Налага се също да се ускори работата за модернизация и усъвършенстване на системата за планиране, за повишаване на ефективността и използването на бюджетните средства и управление на държавните активи.

   Правителството трябва да извърши целенасочен одит, ако щете - "пристрастен одит" на държавните средства, заделяни по основните държавни социално-икономически програми.

   Целта на одита е да оцени постигнатите резултати, рязко да повиши ефективността на управлението и изразходването на държавни средства.

   Правителството трябва да продължи последователно работата си по стимулиране конкурентоспособността на дребния и средния бизнес.

   Следва да се подкрепи дейността на микрокредитните организации, включително и за сметка на държавата. Те оказват подкрепа на стотици хиляди наши граждани да създадат свой бизнес. Развитият предприемачески сектор е основа за икономиката на всяка страна.

   В тази връзка в рамките на административната реформа възлагам на правителството рязко да намали административното натоварване на бизнеса, да осъществи по-нататъшно опростяване на разрешителните режими и преди всичко на лицензирането, издаването на сертификати, акредитацията.

   Ще дам един пример. Според последния отчет на Световната банка за бизнеса в Казахстан са необходими 89 дни, за да преминеш през всички експортни процедури, докато в Естония стигат само 5 дни.

   Истинско бедствие за предприемача са различните проверки, които по закон са над 50!

   Трябва значително да се намали броят на проверките от страна на правоохранителните и останалите контролни органи и в тях трябва да се въведе ред.

   Постоянното повишаване на социалното самочувствие на казахстанците от всички прослойки и социални групи на казахстанското общество е и ще бъде водещо за държавната политика.

   Социалната политика на държавата може да бъде ефективна само ако е насочена към създаване на работни места и ангажиране на трудоспособното население в икономиката на страната. Имаме всички основания и по-нататък да повишаваме жизненото равнище на социално слабите слоеве на населението в съответствие с петгодишната предизборна програма на партия "Нур Отан".

   

   •••

   

   Министерствата и акиматите трябва да разгърнат широка пропаганда на здравословния начин на живот. Това е въпрос от държавно значение. Налага се да бъде изработен комплекс от мерки за кардинално подобряване на демографското положение.

   Здравето на нацията е общонационална задача. Активно участие в нея трябва да вземе родната бизнес общност.

   В този смисъл искам с удовлетворение да отбележа, че бизнесът активно откликна на моя апел за засилване на социалната му отговорност.

   Структури като корпорация "Казахмъс", Евразийската промишлена асоциация, Казцинк, Тенгизшевройл, Аджип, националните компании "КазМунайГаз", "Казатомпром", "Казахстан темир жолъ" само през миналата година са отделили над 30 милиарда тенге за социални обекти: училища, медицински и предучилищни заведения, здравни комплекси, рехабилитационни центрове за инвалиди, културни и спортни обекти.

   Това е ярък пример за корпоративна социална отговорност. Тази практика трябва да придобие широко разпространение. А средствата за масова информация следва да я подкрепят.

   

   •••

   

   Достъпни и качествени жилища за гражданите ни и най-вече за младите семейства винаги е бил и си остава един от жизненоважните приоритети на държавата.

   Назряла е необходимостта да се направят изменения в държавната жилищна програма в следните направления:

   - Предоставяне на държавните служители и заетите в бюджетната сфера чрез системата за жилищни строителни спестявания на предварителни жилищни заеми при лихвени равнища, ненадхвърлящи 4 % годишно.

   - Необходимо е да се акцентира върху строителството на жилища за отдаване под наем, включително за държавните служители и заетите в бюджетната сфера. За гражданите, желаещи да си построят собствени жилища, държавата създава инфраструктура за индивидуално жилищно строителство.

   СПК трябва активно да се включат в този процес в рамките на програмата.

   - Следва чрез законодателството да се осигури прозрачност в дейността на строителните компании и повишаване на конкуренцията в отрасъла. Необходимо е по-добре да се защитят правата на дяловото участие в жилищното строителство.

   Да се опростят правилата за предоставяне и оформяне на парцелите с цел да се стимулира индивидуалното жилищно строителство.

   - Приоритетно значение трябва да има усвояването на индустриални, евтини и екологични технологии за строителство на индивидуални жилища. Да се използва челният опит на другите страни.

   - Изключително важна задача е по-нататъшното развитие на нашата столица Астана, която тази година ще отбележи десетата си годишнина.

   Необходимо е да продължи строителството на съвременна транспортна, инженерна инфраструктура и на енергийни източници за столицата. За по-сигурното й електроснабдяване да се осъществи програмата за изграждане на енергиен комплекс въз основа на държавно-частно партньорство, включващо изграждането на ТЕЦ-3.

   Правителството следва да активизира работата си за създаване на продоволствен пояс на град Астана с цел задоволяване и стабилизиране цените на потребителския пазар на столицата.

   

   •••

   

   Повишаването на благосъстоянието на населението трябва да остане първостепенна задача на акиматите на всички равнища. Необходима е целенасочена работа в следните направления:

   - Да се съкратят всички разходи, които не са свързани с благополучието на населението.

   На централно равнище вече се работи по внедряване на бюджети, ориентирани към резултати. Тази дейност следва да се разпростре и на местно равнище. Населението трябва да усети реалната грижа на регионалните власти.

   Новите социални обекти - медицински учреждения, училища, спортни съоръжения, да се превърнат в центрове, предлагащи на населението качествени, съвременни и най-вече масови услуги.

   - Акимите да осигурят развитието на инфраструктурата, особено на пътища от местно значение.

   - Да се прекрати практиката на непрозрачни схеми за разпределяне на земята. Всички земи да се разпределят чрез открити аукциони. Изключение да се прави само за целевите парцели, предназначени за дейността на СПК.

   Добре ще е партия "Нур Отан" и нейната парламентарна фракция да поемат контрола по този въпрос.

   Като цяло филиалите и първичните организации на "Нур Отан", депутатите от местните маслихати (местни представителни изборни органи в Казахстан) следва да се превърнат в сериозен фактор за развитието на регионите и за икономическата модернизация.

   През годините на своята независимост Казахстан стана пълноправен член на международната общност, чиито инициативи фактически винаги са получавали широка подкрепа и са се осъществявали на практика.

   Създадените по инициатива или с непосредственото участие на Казахстан междудържавни обединения, превърнали се в основа за изграждане на ефективна система за регионална сигурност - Съвещанието по взаимодействие и мерки на доверие в Азия (СВМДА), Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС) - доказаха своята насъщност.

   Трябва и за в бъдеще да укрепваме икономическото и политическото си сътрудничество с Русия, Китай и държавите от Централна Азия. Да създаваме здрава основа за стабилност, открит диалог и взаимодействие в региона.

   С цел укрепване на сигурността в Централноазиатския регион ние разширяваме и конструктивното си сътрудничество със САЩ, ЕС и НАТО.

   Днес страната ни се издигна на качествено ново равнище на международно признание. Убедително свидетелство за това е решението Казахстан да председателства Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа през 2010 г. Благодарни сме на страните, членки на организацията, и най-вече на държавните глави от ОНД, които колективно предложиха нашата кандидатура.

   Във връзка с това е необходимо да се създаде специална програма "Път към Европа". Тя трябва да спомага за разгръщане на икономическото сътрудничество, за привличане на технологиите и управленския опит, за усъвършенстване на законите ни, за изработване на свой собствен дневен ред, за стратегическа визия за нашето председателство на ОССЕ.

   Като цяло нашите приоритети в областта на външната политика и обезпечаване на сигурността остават неизменни.

   Нашата външна политика се основава на търсене на общи основополагащи интереси, на разбирането за необходимостта от компромиси по всички, дори и най-болезнените въпроси.

   Казахстан смята и занапред с всички средства да укрепва позициите си като активен участник в международните коалиции за борба с международния тероризъм и религиозния екстремизъм.

   Ще продължим модернизацията и бойната подготовка на казахстанската армия.

   През изтеклите години въоръжените сили на страната съществено повишиха военните и техническите си качества.

   Като цяло пред въоръжените сили стои задачата за по-нататъшно повишаване на боеготовността и конкурентоспособността в съответствие с новата военна доктрина.

   

   •••

   

   Искам особено да подчертая, че в идващите години е необходимо да се проведат редица важни международни мероприятия от глобално значение.

   Става дума за Третия конгрес на световните и традиционни религии през 2009 г., Съвещанието за мерките за доверие и сигурност в Азия през 2010 г., работата в ръководната тройка на ОССЕ през 2009 г. и председателството на ОССЕ през 2010 г.

   Още сега е нужна сериозна подготвителна работа както в организационно, така и в съдържателно отношение. Тази задача стои не само пред Министерството на външните работи и правителството, но и пред всички органи на държавното управление.
Февруари 2008 г.
горе