архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ОБЩЕСТВО стр.18, бр.3, година XX, 2013г.
Нематериалните съкровища на Хърватия
Maртина Шимункович
Като страна с богато нематериално културно наследство Хърватия се старае да изгради ефективна система за опазването му на национално, регионално и международно ниво.   Поради отрицателните аспекти на глобализацията, миграцията на населението, индустриализацията, замърсяването на околната среда и др. се засилва нуждата от опазване на нематериалното културно наследство в страната, защото то представлява жизненоважен фактор за съхраняване на националната и културната идентичност на хърватите.

   Свидетелство за това е и фактът, че през последните няколко години ЮНЕСКО определи тази тема като приоритетна. Конвенцията за защита на нематериалното културно наследство бе приета през 2003 г., a Хърватия я ратифицира само две години по-късно. Със Закона за приемане на Конвенцията Министерството на културата бе утвърдено като главен орган за нейното изпълнение. Това даде допълнителен импулс на страната за по-нататъшното развитие на дейностите, свързани с по-ефикасната защита на нематериалното културно наследство. Огромен принос към по-доброто му съхранение имаше новоприетият Закон за защита и опазване на културните ценности от 1999 г., в който редом с другите културни ценности специално бе подчертано мястото и на нематериалните културни ценности.

   Нематериалното наследство на Хърватия се защитава от неговите носители, от различните културно-просветни дружества, неправителствени организации и сдружения, както и от компетентните институции. До 2013 г. над 110 нематериални културни ценности са вписани в публичната книга, завеждана от Министерството на културата - Национален регистър на културните ценности на Република Хърватия, като от тях 12 фигурират в Представителния списък на ЮНЕСКО и 1 в Списъка за ценности, нуждаещи се от спешна защита. С тяхното включване в списъка на ЮНЕСКО се затвърждават досегашните усилия за системна работа по защита на този специфичен вид културни ценности и се предприемат по-нататъшни стъпки към по-качественото опазване на традиционното хърватско културно наследство.

   Нематериалната културна ценност, вписана в Списъка на световното нематериално културно наследство, която се нуждае от спешна защита, е вокалното припяване "ойкане", добавена в списъка през 2011 г.

   Провъзгласяването на даден феномен за нематериална културна ценност дава възможност на неговите носители да се обърнат за помощ към Министерството на културата, което е длъжно да окаже икономическа и всякаква друга подкрепа на отделни лица и на неправителствени сдружения за издирването, презентирането, поддържането и пренасянето й.

   Все повече нематериалното културно наследство се включва в различни обучителни и научни програми и проекти и по този начин започва да се възприема от младите като ценна традиция, предаваща се от поколение на поколение. Министерството на културата и административните органи на местното самоуправление активно презентират нематериалното културно наследство с цел установяване на по-добра система за тяхната защита. Някои от най-мащабните дейности за опазването на нематериалните ценности са проектът за Етно плакат с мотиви от традиционните обичаи и народни носии от различни области на Хърватия, пощенски марки с мотиви от нематериалните културни ценности, вписани в Списъка на ЮНЕСКО, изложбата "Съкровищница на знания и умения" по повод Деня на европейското културно наследство през 2008 г. и др. През 2011 г. беше открита пътуваща изложба "Хърватското нематериално културно наследство в Списъка на ЮНЕСКО", която досега беше показана в Скопие, Будапеща, Печ, Виена, Братислава и ще продължи да бъде представяна и в други части на Европа.

   Цялото нематериално наследство се пренася в рамките на общността, която го предава от поколение на поколение. Отделно то се презентира и посредством различни организации и дружества. Допълнително на местно ниво се организират и различни работилници и курсове, чрез които въпросното знание или умение се предава на по-младите. Тези дейности се извършват предимно в рамките на различни музеи, училища и школи. Музеите и читалищата провеждат образователни програми и си сътрудничат с училищата, като по този начин допринасят за пренасянето и популяризирането на нематериалното културно наследство в определен регион.

   Богатството и разнообразието на хърватското културно наследство и особено на нематериалното е опазено и пренесено през вековете благодарение на усилията на много хора, дружества, музеи, учени-етнолози и не на последно място на различни институции. Днес при съвременното ускорено развитие на технологиите, информационните мрежи и на комуникациите с неограничени възможности, при които постепенно изчезват затворените и изолирани местни общности, вписването на нематериалните културни ценности на Хърватия в нейния Национален регистър и в Списъка на ЮНЕСКО при всички случаи утвърждава тяхната ценност и значение не само на местно и национално ниво, но и като световно достояние.

   ШЕДЬОВРИТЕ НА ХЪРВАТИЯ, вписани в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството:
1. ЕЖЕГОДНИТЕ ШЕСТВИЯ СЪС ЗВЪНЦИ НА ПОКЛАДИ В КАСТАВЩИНА (2009)
2. КАРНАВАЛЪТ НА СВ. ВЛАХ - ЗАЩИТНИК НА ДУБРОВНИК (2009)
3. ПЛЕТЕНЕТО НА ДАНТЕЛИ В ХЪРВАТИЯ (2009)
4. ПРОЦЕСИЯТА "СЛЕД КРЪСТА" НА О. ХВАР (2009)
5. ПРОЛЕТНОТО ШЕСТВИЕ НА ЦАРИЦИТЕ/ЛЕЛИ ОТ ГОРЯНИ (2009)
6. ИЗРАБОТВАНЕТО НА ТРАДИЦИОННИ ДЪРВЕНИ ДЕТСКИ ИГРАЧКИ В ХЪРВАТСКО ЗАГОРЕ (2009)
7. ФОЛКЛОРНОТО ДВУГЛАСНО ПЕЕНЕ В СЪПРОВОД, ХАРАКТЕРНО ЗА ИСТРИЯ И ХЪРВАТСКОТО ПРИМОРИЕ (2009)
8. ПРИГОТВЯНЕТО НА ТРАДИЦИОННИ ДЖИНДЖИФИЛОВИ МЕДЕНИ СЛАДКИ В СЕВЕРНА ХЪРВАТИЯ (2010)
9. СИНСКАТА АЛКА, РИЦАРСКИЯТ ТУРНИР В СИН (2010)
10. БЕЧАРАЦ - ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИЯТ НАПЕВ ОТ СЛАВОНИЯ, БАРАНЯ И СРЕМ (2011)
11. НЯМОТО ХОРО ОТ ДАЛМАТИНСКО ЗАГОРЕ (2011 )
12. ВОКАЛНОТО ДАЛМАТИНСКО ПЕЕНЕ (КЛАПА) (2012)
(http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=5220)
горе