архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.11, бр.3, година XX, 2013г.
Икономиката на Хърватия
Хърватия предприема строги антикризисни мерки за излизане от финансовата криза, с която се бори целият свят. Въпреки рецесията интересът на туристите расте и страната е сред най-предпочитаните средиземноморски дестинации. Членството в Европейския съюз ще допринесе за по-нататъшното развитие на хърватската икономика.   ОТВОРЕНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

   През 90-те години Хърватия премина към отворена пазарна икономика. Основни отрасли в страната са земеделие, туризъм, хранително-вкусова промишленост, дървопреработване и металопреработване, химическа промишленост, петролна индустрия, електропромишленост, строителство, корабостроене и корабоплаване.

   След като бяха преодолени трудностите и последиците от войната, икономиката на Хърватия навлезе в период на растеж на БВП. Най-голям ръст от 5,2% годишно беше отбелязан през 2002 г., a през 2003 г. БВП достигна нивото от преди войната. Тенденцията на нарастване продължи до 2008 г., когато се стигна до спад и по-късно до стагнация, преди всичко вследствие на световната рецесия.

   В структурата на БВП най-голям дял има секторът на услугите (59%), следван от промишления сектор (32%) и от земеделието (9%). През последните няколко години поради рецесията в глобалната икономика се наблюдават отрицателни тенденции във всички отрасли на икономиката с изключение на туризма.

   От общия брой работещи 50% са заети в частни предприятия, 37,1% - в държавни предприятия, 7% в смесени и 0,3% в предприятия с кооперативна собственост. Най-голям е делът на работещите в преработвателната промишленост, земеделието, горското стопанство и риболова, търговията, здравеопазването и туризма.

   АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

   Вследствие на глобалната икономическа и финансова криза хърватската икономика все още среща редица трудности, които водят до спад в ръста на икономиката, увеличаване на безработицата, както и понижаване на жизнения стандарт на гражданите. Мерките на правителството за общо оздравяване на икономиката на първо място са насочени към стимулиране на производството, нарастване на трудовата заетост, както и ръст на икономиката чрез осигуряване на условия за привличане на инвестиции (нов инвеститорски портал на Агенцията за инвестиции и конкурентоспособност - www.aik-invest.hr).

   РЕСУРСИ

   Икономическият потенциал на Хърватия се крие във възможностите за използване на природните ресурси (находища на нерудни полезни изкопаеми и минерали и енергийни източници като нефт и газ, обновяване на източниците на енергия, а също и добив от морето и преработка на големи количества сол).

   Страната стимулира секторите риболов и земеделие, тъй като разнообразният климат, релеф и почви предполагат производството на широк асортимент от земеделски продукти. Наред с традиционните земеделски отрасли като животновъдство и земеделие все по-засилено и по-качествено става производството на вино и зехтин.

MAКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (2012 г.)
БВП (по текущи цени, млн. USD) 56 441,6
БВП на глава от населението, USD 13 172
БВП, ръст в % - 2%
инфлация 3,4%
износ, млн. USD 12 343,7
внос, млн. USD 20 761,8
общ външен дълг, млрд. EUR 44,9
процент на безработица (МОТ) 15,9%
преки чуждестранни инвестиции, млн. EUR
(в периода от 1993 г. до IX. 2012 г. в Хърватия са вложени общо 26,1 млрд. EUR преки чуждестранни инвестиции)
973,3
средна нетна заплата, EUR 730
брой туристи за 2012 г. 11,8 млн.
приходи от туризъм за 2012 г., млрд. EUR 6,8


   ОТРАСЛИ

   Преди икономическата криза промишлеността и строителството заемаха значително място в общото производство, но с появата на рецесията тези отрасли бяха редуцирани.

   Енергийният сектор включва предимно добив на електрическа енергия, газ и нефт. През 2011 г. общото количество произведена електроенергия е 11 264 GWh. Приблизително половината от производството идва от водноелектрически централи, а останалото от топлоелектрически. Част от произведената електроенергия се изнася.

   Производството на природен газ и нефт не е достатъчно за нуждите на страната. Петролните находища в Славония и Подравина задоволяват 20-25% от необходимото количество, а производството на природен газ - около 65%.

   За пренос на петрола служи Адриатическият нефтопровод (JANAF), който свързва нефтения терминал Омишал на о. Кърк с хърватските рафинерии в Риека и Сисак, а има и разклонения към съседните държави. Общата дължина на нефтопровода е 759 км, като 610 км от тях са в Хърватия.

   ИНФРАСТРУКТУРА

   Хърватската пътна мрежа се състои от 29 333 км категоризирани пътища, като 1563 км от тях са магистрали. Общата дължина на жп линиите възлиза на 2726 км (36,2% са електрифицирани, a 9,3% са с двоен коловоз).

   По протежение на хърватското крайбрежие има построени 350 пристанища, a от летищата международни са тези в Загреб, Пула, Задар, Сплит, Дубровник, Осиек, както и на островите Брач и Кърк (Риека).

   Телекомуникационната мрежа е напълно дигитализирана и е най-модерната в Югоизточна Европа. Пазарът на телекомуникационни услуги е либерализиран, съществуват няколко оператора във фиксираната и мобилната телекомуникационна мрежа. Достъп до интернет имат 66% от домакинствата, което е под средния коефициент за ЕС, но над този за отделни държави-членки.

   ТЪРГОВСКИ ВРЪЗКИ

   Външнотърговските отношения на Хърватия все още не са напълно развити. Най-много продукти страната изнася в Босна и Херцеговина, Австрия, Италия, Германия, Словения, Обединеното Кралство, Сърбия, Унгария и Русия. Най-много стоки внася от Италия, Германия, Китай, Русия, Австрия, Азербайджан и Босна и Херцеговина.

   УСЛУГИ

   В сферата на услугите най-голям дял има туризмът. С посетилите страната през 2012 г. 11,8 млн. туристи и вече наложилата се трайна тенденция за ежегодно увеличаване на техния брой Хърватия решително се нарежда сред най-предпочитаните средиземноморски дестинации. Недвусмислено свидетелство за това е, че държавата ни фигурира като "откритие" през последното десетилетие за редица туроператори. Доказателство са и многобройните статии във водещи световни списания, както и в други медии, съдържащи суперлативи за нейното природно и културно богатство. В БВП на Хърватия туризмът заема значителен дял - 14%. Броят на защитените материални и нематериални културни ценности расте, увеличават се вложенията в сферата на туризма. През последните години Хърватия работи интензивно за промотиране не само на своето живописно крайбрежие, но и на континенталните части като привлекателни дестинации за туристически посещения през цялата година.
горе