архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.12, бр.3, година XV, 2009г.
Румъния: стабилен партньор
РУМЪНИЯ Е ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ 1 ЯНУАРИ 2007 Г. И Е ПОЕЛА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ТОЗИ СТАТУТ В ИКОНОМИЧЕСКИ, ФИНАНСОВ И ТЪРГОВСКИ АСПЕКТ.
ОТ ИКОНОМИЧЕСКО-ТЪРГОВСКА ГЛЕДНА ТОЧКА РУМЪНИЯ Е ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПАЗАРИ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА (7-О МЯСТО С НАД 21 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ) И СЪЩЕВРЕМЕННО Е ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНА С ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ТЪЙ КАТО СЕ НАМИРА НА КРЪСТОПЪТЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, БАЛКАНИТЕ И ОНД, С ОТКЛОНЕНИЕ КЪМ СРЕДНИЯ ИЗТОК И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ. РУМЪНИЯ СЕ ПРЕСИЧА ОТ ТРИ ВАЖНИ ПАНЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРА: КОРИДОР №4, КОЙТО СВЪРЗВА ЗАПАДА С ИЗТОКА НА ЕВРОПА; КОРИДОР №9, КОЙТО ПРАВИ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ СЕВЕРА И ЮГА НА КОНТИНЕНТА, И КОРИДОР №7, КОЙТО УЛЕСНЯВА КОРАБОПЛАВАНЕТО ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЕВРОПА.
   През последните години икономиката на Румъния се развива предимно чрез използване на сравнителните преимущества, с които разполага - висококачествена работна сила на конкурентни цени (солидни познания в областта на чуждите езици, технологиите, ИТ, инженерното дело и др.), природни ресурси по отрасли, включително надземни и подземни води, плодородни земеделски площи, нефт и природен газ, значителен туристически потенциал. Към всичко това може да се добави постоянно модернизираща се инфраструктура, наличието на много добре развити мобилни телефонни мрежи от системата GSM, мощна промишлена инфраструктура, включително нефтена и нефтохимическа промишленост, присъствието на клонове и представителства на международни банки, както и широки възможности за морско и речно корабоплаване.

   Главен отрасъл на икономиката на Румъния, от гледна точка на приноса в БВП, е секторът за услуги (по-специално финансово-банкови услуги, застраховки, вътрешен и международен транспорт, телекомуникации и информационни технологии, строителство) с дял от 55,9 % от БВП. На следващото място е промишлеността с 36 % дялово участие в БВП, която има като основни представителни области производството на електрическо оборудване и машини, текстилната промишленост и производството на обувки, производството на машини, леко оборудване за други отрасли на промишлеността, производството на леки коли и транспортни средства, оборудване за минната промишленост, дърводобива, мебелното производство, химическата, фармацевтичната и хранителната промишленост, преработването на петрола.

   Като се започне от богатото разнообразие на природата, Румъния разполага с площи, специфични за средноконтиненталната зона, които са благоприятни за развитието на всички отрасли на земеделието. Главните отрасли за земеделска продукция (чийто принос в БВП е 8,1 %) са зърнените култури, животновъдството, зеленчукопроизводството и овощарството, риболовът в Дунав, във вътрешните води, както и в Черно море.

   Румъния регистрира през последните години ускорен ритъм на растеж на икономиката, който е сред най-високите в Европейския съюз. Главните макроикономически показатели на Румъния към края на 2008 г. подкрепят фактически това развитие.

   В края на 2008 и в началото на 2009 г. Румъния, като неразделна част от глобалната икономическа система, е засегната от икономическата и финансова криза, което предопределя преоценка надолу на прогнозите за главните икономически и финансови показатели за 2009 г.

   Външната търговия на Румъния достига през 2008 г. до 89 784 млрд. евро, с нарастване от 10 % спрямо 2007 г. От общия обем на външната търговия делът на износа е 33 613 млрд. евро, а на вноса - 56 134 млрд. евро.

   Основните групи стоки, представляващи интерес за износ от Румъния, са: манифактурни продукти (38 %), химически продукти (6 %), суровини и материали (6 %), земеделски хранителни продукти, напитки и тютюн (4,7 %).

   Структурата на вноса е следната: машини и оборудване за транспорта (35,8 %), манифактурни продукти (30,9 %), минерални горива, (12,6 %), химически продукти (10,9 %), хранителни продукти, напитки, тютюн (6,7 %), суровини и минерали (3,1 %). От гледна точка на ориентацията на износа и вноса тенденциите и развитието през 2008 г. са: износът е 70,38 % за ЕС и 29,62 % за други страни извън ЕС, докато вносът е предимно от ЕС (69 %), а 31 % от страни извън ЕС.

   През последните години на фона на икономическия растеж се вижда и постоянно нарастване на потока от чуждестранни инвестиции към Румъния, което спомага общата цифра на чуждестранните инвестиции между 1990 и 2008 г. да надхвърли 50 млрд. евро, от които повече от половината през периода 2006-2008 г. Това ясно показва, че Румъния се явява за в бъдеще един стабилен партньор в това отношение.

   В съответствие с прогнозите на Румънската агенция за чуждестранни инвестиции (правителствен орган с права в тази област) Румъния ще привлече през 2009 г. чуждестранни инвестиции за около 4,5-5 млрд. евро.
Посолство на Румъния
Отдел "Култура и печат"
горе