архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.9, бр.3, година XV, 2009г.
България и Румъния:възходящи дипломатически отношения

Д-р Георги Г. Панайотов, началник отдел "Съседни страни" в дирекция "Европа І" на МВнР
През 2009 г. Отбелязваме двоен юбилей в българо-румънските отношения - 100 години от издигането на нивото на дипломатическите мисии в софия и букурещ от дипломатически агентства на легации и 130 години от установяването на дипломатически отношения през 1879 г. Между придобилата независимост българия и румъния. Съвременните двустранни отношения между двете държави са изградени върху солидната основа на дълготрайното приятелство.   Hяколко фактора оказват влияние върху двустранните ни дипломатически отношения.

   На първо място, двете страни споделят обща историческа и геополитическа съдба. Историческите превратности в един неспокоен регион, какъвто е Югоизточна Европа, винаги са поставяли двата народа от една и съща страна на барикадата. Взаимната съпричастност и симпатия са получили здрава спойка през вековете.

   На второ място, двете страни имат обща културна и религиозна идентичност. Двата народа са православни, градили са своята културна идентичност в сходни условия и споделят еднакви културни ценности.

   На трето място, в новото хилядолетие двете страни изграждат своите двустранни отношения на основата на партньорството като страни, членки на ЕС и НАТО.

   Двустранните отношения в целия им спектър - политически, икономически, културни - се развиват интензивно и на базата на взаимно доверие и задълбочаващо се сътрудничество, като през последните години достигнаха до най-високото си ниво. Активен политически диалог е установен на всички равнища. Акцентът на политическите контакти бе изместен от двустранната в многостранната сфера, осъществявайки се преимуществено в рамките на форуми на ЕС и НАТО или на регионални срещи като Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮЕ), Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и др. База за правното им регламентиране в новите условия е Договорът за приятелство, сътрудничество и добросъседство (подписан на 27 януари 1992 г. и влязъл в сила на 8 октомври с.г.). Между двете страни не съществуват открити или нерешени политически въпроси, проблемите имат технически характер. Координирането на позициите и взаимната подкрепа на международната сцена се превърнаха в практика.

   През последните години бяха проведени редица важни срещи, между които:

   На равнище президенти

   - Официално посещение на президента Георги Първанов в Букурещ на 3-4 ноември 2005 г.

   На равнище министър-председатели

   - Работно посещение на министър-председателя Калин Попеску-Таричану в София на 19 септември 2007 г. Премиерът на Румъния проведе разговори с министър-председателя Сергей Станишев.

   - Министър-председателят Сергей Станишев и министърът на външните работи Ивайло Калфин участваха в срещата на високо равнище на НАТО през април 2008 г. в Букурещ.

   На равнище министри на външните работи

   - На 31 декември 2006 г. и 1 януари 2007 г. министър Калфин и министър Унгуряну размениха посещения, съответно в Букурещ и София, по повод тържествата за отбелязване на присъединяването на двете страни към ЕС.

   - На 17 и 18 май 2007 г. в София, в рамките на Срещата на страните от ЦЕИ, участие взе заместник-министърът на външните работи на Румъния Валентин Наумеску, а на 13-14 септември 2008 г., в София и Пловдив, заместник-министърът Юлиу Буга - в неформална среща на министрите на въшните работи на страните, участнички в ПСЮЕ. В проведената на 26 и 27 ноември 2008 г. в София среща на правителствените ръководители на страните от ЦЕИ участва министърът на икономиката и финансите на Румъния Варужан Возганиян. Министърът на външните работи на Румъния Адриан Чорояну взе участие в Срещата на министрите на външните работи на страните, участички в ПСЮЕ, състояла се в София на 27 и 28 февруари 2008 г.

   На равнище парламенти

   - Председателят на Народното събрание на Република България Георги Пирински направи официално посещение в Румъния, в периода 27-29 февруари 2008 г.

   Продължи успешно сътрудничеството в областта на вътрешните работи и между граничните органи. Работи се по взаимодействието между България и Румъния в процеса на подготовката за присъединяване към Шенген. Двете държави очакват през март 2011 г. да бъдат приети в Шенгенското пространство и като част от него да покажат висока степен на сигурност както за Европейския съюз, така и за европейските граждани.

   След дългогодишно прекъсване бяха възстановени преговорите по делимитация на териториалния шелф и морските пространства в Черно море. През последните няколко години бяха проведени осем кръга преговори. Подготвя се нов кръг през юни 2009 г.

   Икономическите връзки между България и Румъния продължават да се засилват. Стокообменът през 2008 г. достигна 2,5 милиарда евро. В областта на чуждите инвестиции като цяло прави впечатление по-голямата активност на българските инвеститори в Румъния, в сравнение с тази на румънските инвеститори в България. През последните години значително нараснаха румънските инвестиции у нас.

   Значително се разрасна сътрудничеството в областта на туризма. За 2008 г. Румъния е на първо място по посещения на чужденци в България, а също и по посещения на граждани на ЕС в България през разглеждания период. По показателя пътувания на български граждани в чужбина Румъния е сред водещите дестинации, заемаща 4-о място.

   Сътрудничеството в областта на транспорта се развива успешно. Основният инфраструктурен проект между България и Румъния е изграждането на втори мост на р. Дунав при Видин-Калафат. По взаимно споразумение между България и Румъния предстои откриването на нови фериботни връзки и подобряване работата на съществуващите. В експлоатация са фериботните връзки при Видин-Калафат, Оряхово-Бекет, Русе-Гюргево и Силистра-Кълъраш. Обсъждат се възможностите за изграждане на нови мостови съоръжения при Оряхово-Бекет и Силистра-Кълъраш, преразглеждането на Спогодбата за работата на железопътните гранични преходи между двете страни, подписана през февруари 2007 г., и установяването на общ функционален блок от въздушното пространство между България и Румъния (Проект DANUBE FAB).

   На 19 февруари 2008 г. в Кълъраш бе открита Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Румъния 2007-2013, одобрена с Решение на Европейската комисия C/2007/6331 от 18.12.2007 г. Общият бюджет на програмата възлиза на 262 млн. евро.

   Вече няколко поредни години между двете съседни държави и настоящи членки на Европейския съюз се дискутира на различни нива, но остава неразрешен един изключително наболял проблем - таксата за преминаване на пътници и товари по моста на река Дунав при Русе - Гюргево. Съществуващата в момента такса мост е известно препятствие за свободното движение на хора през вътрешните граници на ЕС, подкрепа и развитие на периферните райони, засилване на трансграничното сътрудничество. Неправомерно са събирани и такси на фериботния комплекс Видин-Калафат.

   Успешно се развива сътрудничеството в опазването на околната среда. България и Румъния имат важна роля по опазването на Черно море в съответствие с Рамковата директива на ЕК за водите. Двете страни продължават да си обменят информация и опит по оперативните програми за усвояване на средства. По опазване на биоразнообразието по р. Дунав България и Румъния са постигнали общо становище да се организира експертна среща на България, Румъния, Молдова, Сърбия и Украйна за обсъждане на мерките за запазване на есетровите риби в Дунав в контекста на наложения десетгодишен мораториум за забрана на техния улов.

   Консулските отношения между България и Румъния бележат добро развитие. Между България и Румъния е подписана Спогодба за реадмисия (22-23 юни 2000 г.). Между двете страни се осъществява интензивна правна помощ и обмен по граждански и наказателни дела. Между Министерството на правосъдието на България и румънското Министерство на правосъдието е подписано Споразумение за правно и съдебно сътрудничество.

   Основа за българо-румънските културни връзки е Спогодбата за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата (Букурещ, 10. 11. 1998 г.). Постигнат е напредък в сътрудничеството по съхраняването на общото културно-историческо наследство. През 2008 г. завърши реставрацията на орнаментите и стенописите по купола на гробницата на братя Евлоги и Христо Георгиеви в гробището Белу в Букурещ. Продължават строителните и реставрационни дейности в българската част на войнишкото гробище в с. Мирча Вода, окръг Констанца. Реставрирано бе и българското военно гробище в Букурещ. В заключителен етап навлязоха преговорите за подписване на Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, масмедиите, младежта и спорта за периода 2009-2012 г. между двете правителства, която ще замени изтеклата вече Програма в областта на образованието, науката и културата.

   Годишно над 40 български граждани от влашки и армънски произход са записвани за пълен курс на обучение в румънски ВУЗ. Около 10 души румънски граждани от български произход се обучават годишно в български ВУЗ. По отношение на образованието се забелязва спад в интереса за обучение на румънски граждани във ВУЗ в България.
София, 29 май 2009 г.
горе