архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЕВРОКАРТОТЕКА стр.8, бр.3, година XIV, 2007г.
Разширяваща се икономика


   След периода на възстановяване Босна и Херцеговина влиза в период на положително икономическо развитие.

   Икономиката бележи устойчиво развитие от 5 % годишно след 2000 г., тенденция, която се очаква да се запази и в бъдеще. Това поддържано годишно увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП), съчетано с бързо увеличаващите се нива на производство и обем на износа, е ясен показател, че икономиката е в пълен разцвет (процес на разширяване). Националната валута, конвертируема марка (КМ), е обвързана с еврото с фиксиран курс 1 евро=1.95583 КМ. Стабилната валута оказва влияние върху стабилността на цените, така че инфлацията е от най-ниските в района. Банковият сектор е консолидиран чрез успешната приватизация, и 80 % от банковия капитал сега е частна собственост, предимно на чуждестранни банки.

   Възможности за инвестиции в Босна и Херцеговина

   За да привлекат преки чуждестранни инвестиции, Съветът на министрите на БиХ прие закон за учредяване на Фонд за подпомагане на чуждестранните инвеститори. Фондът ще се ръководи от Борд към него, чиито членове ще се назначават от Съвета на министрите на БиХ.

   Инвестиционни възможности съществуват във всички сектори, от производството до услугите, от инфраструктурата до туризма.

   Нещо повече, продължаващият процес на приватизация все още предлага многобройни възможности в стратегически сектори, като телекомуникациите (които фирми все още не са приватизирани), производството и разпределението на енергия (електричество, газ, рафиниране на петрол) и други обществени услуги и връзки.

   Преките чуждестранни инвестиции в БиХ идват от 85 страни - 35 европейски държави и 50 от други части на света. Фирми от европейските страни са инвестирали 82 %, а от неевропейските - 18 % от целия чуждестранен капитал.

   Законово устройство на Чуждестранните инвестиции

   НЯкои сектори интересни за инвестиране

   Законът за политиката на преките чуждестранни инвестиции в БиХ осигурява национално отношение към чуждестранните инвеститори, т. е. чуждестранните инвеститори имат същите права и задължения като гражданите на БиХ. Чуждестранните инвеститори са защитени от национализация, експроприация, реквизиция или други мерки с подобни последствия; такива мерки могат да бъдат взети само в случай на засягане на националните интереси в съответствие с действащите закони и разпоредби, и срещу изплащане на съответна компенсация, т. е. такава, която е съразмерна, ефективна и точна.

   Чуждестранно физическо или юридическо лице, което има бизнес отношения в БиХ, може да има право на бизнес сгради, офиси, апартаменти и жилищни сгради, както и да притежава недвижима собственост (парцели, където има вече построени сгради или които могат да бъдат застроявани), което означава, че чуждестранните инвеститори се ползват със същите права, що се отнася до недвижимата собственост, както и гражданите и юридическите лица на БиХ.

   Чуждестранните инвеститори имат право свободно да наемат чужди граждани съгласно трудовите и имиграционните закони на БиХ.

   Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост

   БиХ разполага с огромен потенциал в селското стопанство и хранително-вкусовия сектор поради няколко благоприятни условия, като например: над 1,5 млн. хектара обработваема земя, отлични климатични условия, както и плодородна почва и вода с отлични качествени характеристики.

   По-голямата част от земята е чиста от изкуствени торове и обичайната употреба на пестициди. Нещо повече, БиХ има стари традиции в този сектор, както и опитна и квалифицирана работна ръка.

   Автомобилна промишленост

   Производството на автомобилни части в БиХ е един от най-привлекателните сектори в страната, с все по-бърз растеж в последните няколко години. БиХ има огромен потенциал и работна сила на конкурентна цена.

   Като имаме предвид богатата и широкообхватна традиция в автомобилната промишленост, особено в производството на авточасти, фирмите в БиХ са известни като доставчици на части с високо качество.

   Строителна промишленост

   БиХ винаги е играла важна роля в строителния сектор. Фирмите от БиХ са придобили стабилна репутация във всички аспекти на строителните проекти, като започнем от архитектурни до строителни проекти, строителство на сгради, промишлено и гражданско строителство и производство на висококачествени строителни материали.

   Този сектор е включен в редица международни проекти и се слави с качество и надеждност. Някои строителни фирми снабдяват ключови пазари в Средния изток, Северна Африка и Русия.

   Производство на строителни материали

   Природните ресурси и високото качество на работната сила са предимство при инвестициите в промишлеността за производство на строителни материали. Понастоящем БиХ внася само някои от строителните материали и отделни части. Малкото, които не се произвежда в страната, изисква неголеми инвестиции, за да се развива. Този сектор от промишлеността също предлага значителен обем за развитие на износа.

   Инвестирането в производството на строителни материали е една възможност за чуждестранните инвеститори. Природните богатства и изискванията на пазара са за препоръчване.

   Дървопреработка и мебелна промишленост

   Ако се върнем към втората половина на XIX в. ще видим, че БиХ имат стари традиции в дърводобива и дървопреработването. Изобилието на мека и твърда дървесина, както и евтината и опитна работна сила, в съчетание с условията за преработка с капацитет за различни дървесни продукти, мебели и добиване на дървесина, надхвърлящо местните нужди, правят този сектор ориентиран към износа. Понастоящем най-големите пазари за тези производители са Германия, Хърватска, Сърбия, Италия и Великобритания, а потенциалът за износ към други страни е огромен.

   Около 53 % от територията на БиХ с площ около 2,7 млн. хектара е покрита с гори и горски масиви.

   Минно дело и металообработване

   Изследването, експлоатацията и обработването на естествени природни изкопаеми, като сребро, желязо, арсен, боксит, барий, магнетит, пирофилит и гипс, са със стари традиции в БиХ. Можем да добавим, че БиХ е най-големият производител и износител на зеолит в Европа. Страната има и големи залежи на въглища и варовик, така необходими за производството на метали. Основните минни залежи са на желязо, манган, кобалт, никел, хром, олово, цинк, антимон и боксит. БиХ е богата и на неметални залежи: сол, барий, азбест, каолин, гипс, варовик и глина. С най-голям производствен капацитет е фирмата “Сисекам Сода Лукавац”, който използва сол, добивана в района около Тузла. БиХ има богати залежи на кафяви и лигнитни въглища. Металообработващата промишленост е от голямо значение за икономиката на БиХ. Също така е развито и производството на алуминий и стомана. В металообработващата промишленост на БиХ има повече от 130 фирми, от които 80 % са малки предприятия, 15 % средни и 5 % големи предприятия.

   Сектор енергетика

   БиХ понастоящем изнася електроенергия с потенциал да произвежда повече и да стане главния износител в района.

   БиХ използва своите естествено бързо течащи планински потоци и пълноводни реки за захранването на водноелектрическите централи, притежава и значителни залежи на черни и лигнитни въглища. Нарастващата нужда от източници на електроенергия имат влияние върху енергийния сектор.

   Една от основните цели на енергийната стратегия е да определи най-добрата комбинация от енергийни източници за икономиката на БиХ за периодите до 2010, 2020 и 2030 г.

   Текстилна промишленост

   Близостта на БиХ и до западните, и до източните европейски пазари е голямо предимство. БиХ има възможност за привличане на фирмите, които искат да се преместят по-близо до техните основни пазари, за да могат да осигурят съкратен процес на снабдяване до европейските търговци.

   Благодарение на преференциалния режим, въведен от ЕС за стоките от БиХ, производителите на облекла и обувки могат свободно да търгуват с фирмите, базирани в ЕС. Няма ограничителни квоти за облеклата, произведени в БХ, както няма и ограничения при материалите, използвани в производството, щом като са местна продукция. Таксите върху вноса са вдигнати от всички с изключение само на малък брой плетени облекла, идващи от БиХ за пазара на ЕС.

   Туризъм

   В БиХ различните култури, религии, традиции и архитектурни стилове съществуват заедно, което придава на страната изключителна красота.

   Туристическият бранш в БиХ предлага широка гама от природни, културни и религиозни забележителности, има условия за привличане на голям брой посетители и това дава приноса си в местната икономика. Разнообразните географски и климатични условия създават възможност за разнообразни туристически развлечения, като ски спорт, минерални бани, ловен и риболовен туризъм. Съществуват и няколко курорта по 20-километровото Адриатическо крайбрежие на БиХ, като най-големият е град Неум.

   Местното население на БиХ е известно със своето гостоприемство и скромност, винаги готово да посрещне гостите с отворени обятия, което е от голямо значение за пропагандирането и развитието на туристическия сектор.

   Туризмът е в разцвет и възможностите за инвестиции са в изобилие: хотели, минерални извори, ресторанти, възможности за отдих; природни, исторически и културни забележителности. Туризмът в БиХ предлага изгодни инвестиции в този сектор със своята интензивно увеличаваща се рекламна стратегия.

   Според проучвания на Световната организация по туризъм БиХ ще достигне трето място по растеж в света за периода от 1995-2020 г.

   Със своето богато и уникално историческо, културно, кулинарно и религиозно наследство БиХ е не само интересна дестинация, но и привлекателно място за инвестиции.

   Спа туризъм

   БиХ има изобилие от естествени горещи и горещи минерални извори. Сред тях са много редките минерални извори, известни сред експертите по целия свят (Църни губер, Сребреница, Кулачи, Грачаница, Дворови). Горещите води, богати на сяра, на Илиджа близо до Сараево, горещите радиоактивни води на Фойница и лечебните горещи води на Баня Връчица благоприятстват развитието на големи курорти за отдих и туризъм.

   Религиозен туризъм

   С влиянието на православното и католическото християнство, исляма и юдаизма БиХ с право претендира да бъде страна, която “свързва Изтока със Запада”. Междугорие е най-известното религиозно място в БиХ. Повече от милион туристи посещават Междугорие всяка година, почти не минава седмица без добри отзиви за него в медиите, и е лесно обяснимо защо броят на международните туристи расте над 10 пъти.

   Културен туризъм

   Много културни събития се организират в страната, като най-важните са филмовият фестивал в Сараево, международният театрален фестивал МЕСС, зимният и джазфестивал в Сараево. Филмовият фестивал е мястото, където могат да се видят новите филми на млади режисьори от Централна и Източна Европа.

   ПриватизациЯта в Босна и Херцеговина -

   възможност за инвестиране

   Приватизационният процес на държавните фирми е доста напреднал. Повече от 60 % от малките фирми и над 30 % от големите сега са частна собственост, или в процес на публична продажба. БиХ ускорява приватизационния процес за фирмите със стратегическо значение, за да увеличи икономическия растеж и да разшири обема на чуждестранните инвестиции.

   Приватизацията на държавните фирми предлага възможности за чуждестранните инвеститори. Приватизационният процес е доста напреднал, а и приватизацията в БиХ е един цялостен процес, който предлага богата гама от възможности както на местните, така и на чуждестранните физически и юридически лица за участие в закупуването на държавен капитал, включително и на предприятия и жилища със съществуващи наемни отношения.
горе