архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.13, бр.1, година XX, 2013г.
Армения - надежден икономически партньор


   Армения е страна с разрастващ се пазар, предлагаща стабилни бизнес възможности на партньори и чуждестранни инвеститори. Основните й предимства, намерили широко признание от другите държави по света, са висококвалифицираната работна ръка и безплатният достъп до пазара на ОНД. Правителството на Армения подкрепя силно подобряването на бизнес средата и насърчаването на преките чуждестранни инвестиции.

   ЗА АРМЕНСКАТА ИКОНОМИКА НАКРАТКО

   Брутният вътрешен продукт на Армения за 2012 г. е съставен главно от: промишленост - 20%, услуги - 17%, земеделие - 15%, строителство - 8,4%. Индустрията остава ядрото с най-голям принос за икономическия ръст на Армения. За да засили допълнително ролята на промишлеността в развитието на страната, правителството прие "Стратегия за промишлена политика на Армения, водена от износа" с акцент върху 11 сектора. Следните четири сектора са маркирани като основни: производство на коняк и вино, фармацевтика и биотехнологии и прецизно машиностроене.

   На Армения се падат 2,8% от световния износ на коняк (по съвкупен обем за 2007-2010) и я превръщат в шестия по големина износител на коняк в света, като експортът възлиза на 90% от цялото производство. Арменският коняк има уникално място на руския, грузинския, украинския, канадския, полския и белгийския пазар. Основните предимства са почти два века солиден опит в производството на коняк, натрупани знания и умения в промишлеността.

   Производството на вино в Армения постепенно се възстановява от спада си в периода на прехода. От 2004 г. насам износът на вино от Армения започна да нараства средно с 35% годишно. Увеличиха се както националните, така и чуждестранните инвестиции във винопроизводството. Чуждият капитал допринесе за изграждането на винени заводи, които произвеждат вина главно за износ.

   Фармацевтичната промишленост и биотехнологиите са един от най-динамично развиващите се отрасли в Армения с висока ориентация към експорт. Фактът, че дори и в годините на глобална финансова криза тази промишленост се равива, разкрива сравнителното предимство на този сектор на световния пазар.

   Следващият основен отрасъл с износна насоченост са услугите в областта на прецизното машиностроене (развойна дейност, разработка на системи, услуги и др.). Навлизането на международни корпорации (National Instruments, STEngineering, Synopsys, Cambric, Siemens) на арменския пазар е доказателство за обещаващите тенденции на неговото развитие.

   ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В АРМЕНИЯ

   Коефициентът на икономическа свобода на Армения е 69,4, с което нейната икономика се нарежда на 38-мо място за 2013 г. измежду 185 страни. Друга международна оценка, направена от Световната банка, класира Армения на 32-ро място от 185 страни по Индекса за упражняване на икономическа дейност.

   Основните инвеститори в Армения са Русия, ЕС (основно Германия, Франция) и САЩ. Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са концентрирани основно в телекомуникациите, енергията, транспорта и производството на вино и коняк. Инвестиционният климат в страната се подобрява непрекъснато с отчитане на значителен принос от страна на правителството за привличането на ПЧИ и подобряването на законодателната рамка. Законът за чуждите инвестиции защитава чуждестранните инвеститори от национализацията или отчуждаването на собствеността, освен при изключителни случаи на извънредни ситуации от национално или държавно естество, определяни със съдебно решение и при пълно и задължително обезщетяване.

   В момента в Армения има основани две свободни икономически зони (СИЗ). Едната от тях е в селскостопанския сектор, която е с основен фокус върху съхранението, класификацията, дълбокото замразяване и пакетирането на пресни плодове и зеленчуци. Другата се специализира в производството и износа на новаторски технологии в областта на електрониката, прецизното машиностроене, фармацевтичната промишленост и биотехнологиите, информационните технологии, алтернативните енергийни източници, промишления дизайн и телекомуникациите. СИЗ позволяват износа на стоки без каквито и да е ограничения на международните пазари. Законът за СИЗ и данъчното законодателство предвиждат освобождаване от задължението за заплащане на данък върху печалбата, данък върху дохода, данък върху имуществото, ДДС и мита за дружествата, упражняващи дейност в рамките на СИЗ.

   В момента Армения е със статут на страна, ползваща се от Системата за общи преференции (GSP) с Канада, Япония, Норвегия, Швейцария и Съединените щати, и тази на допълнителните преференции GSP+ с ЕС. Армения е подписала Договор за свободна търговия със страните от ОНД, осигуряващ освободен от тарифи достъп до пазар с 250 млн. потребители.

   На 10 декември 2002 г. Армения се присъединява към СТО. Днес в страната има либерален режим на външна търговия с проста двуколонна тарифа за внос (при 0% и 10%), без данък върху износа и без количествени търговски ограничения. Лицензите за внос, износ и национално производство се изискват само по здравни и екологични причини и от съображения за сигурност. Няма ограничения за вноса на твърда валута. Новият Митнически кодекс (в сила от 01 януари 2001 г.) опростява митническите процедури и съответства на правилата на СТО.

   Друго предимство на Армения във външното икономическо сътрудничество е широко разпространената мрежа на арменската диаспора. Представителите й вече са инвестирали и/или започват търговско партньорство с Армения.

   ВЪНШНОТЪРГОВСКА СТРУКТУРА НА АРМЕНИЯ

   Основните износни продукти на Армения са: скъпоценни и полускъпоценни камъни, неблагородни метали, преработени храни, минерални продукти, трикотаж и т.н. Основните пазари на износ са страните от ОНД (предимно Русия), ЕС (основно Германия, Холандия, България, Белгия), Грузия, Канада и САЩ.

   Основните внасяни продукти в Армения са: скъпоценни камъни и благородни метали, минерални продукти, преработени храни, продукти на шивашката промишленост. Главните вносители са ОНД (предимно Русия, Украйна), ЕС (предимно Германия), Китай, Турция и САЩ.

   ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТРАСЛИ
Минна промишленост

   Армения е богата на определени минерални ресурси, които са обект на изследване в продължение на много десетилетия. В резултат на това са открити повече от 480 залежа на минерални ресурси.

   Миньорството е ключов фактор с принос в арменската икономика и е един от най-бързо развиващите се отрасли, извършващи износ в последните години, като рудите и металите съставляват повече от половината от експорта на страната. Армения е богата на желязо, мед, молибден, олово, цинк, злато, сребро, алуминий и нефелинов сиенит. Повече информация можете да намерите на http://www.minenergy.am/.

   Химическа промишленост

   Отрасълът за чисти химикали в Армения в действителност се състои от две направления. Първото е "Търговски дружества", което представлява действителните производители на чисти химикали. Второто направление "Изследователските институти" включва онези институти, които провеждат изследвания в разработването на нови чисти химикали и/или в намирането на нови приложения на тях.

   Информационни технологии

   Конкурентоспособността на Армения в сектора на приложните програми и ИТ услугите се базира на единствената по рода си 50-годишна традиция в ИТ, наследявана и предавана от поколение на поколение. В основата на висококвалифицираната работна сила стои традиционно стабилна образователна система и работата на изследователски институти. Сферата на информационните технологии претърпя бързо развитие през последното десетилетие и се превърна в един от най-динамичните и конкурентни отрасли на арменската икономика. Правителството обяви ИТ за приоритетни и ги подкрепя посредством различни институции.

   Телекомуникационната сфера на Армения в областта на далекосъобщенията и информационните технологии вече привлече световни марки като Synopsis, която е разположила значителна част от дейността си в Армения; Microsoft, National Instruments, Mentor Graphics, Ericson, и Orange. В момента в Армения има повече от 300 ИТ и телекомуникационни фирми. Отрасълът все още има силен потенциал за развитие и привличане на външни доставчици.

   Текстил

   Леката промишленост е един от най-старите отрасли на арменската икономика. Армения предлага големи възможности за инвеститорите в килимарството, обущарството, текстила и облеклото. Днес арменците са благословени от разнообразието и богатството на текстилно наследство, предавано им от тридесетвековна прилежна и усърдна практика. Основните страни, в които Армения изнася продукти на леката промишленост, са САЩ, Русия, Европейския съюз и Канада. Едни от бързоразвиващите се сектори на леката промишленост са производството на килими и обувки. Арменските килими са известни сред ценителите на красотата и удобството. Сега килими се изнасят за пазарите на САЩ и Западна Европа.

   Туризъм

   За първи път арменската земя се цитира от историците преди около 3000 години. Армения е първата страна, приела християнството за държавна религия през 301 г. сл. н.е.

   Ключовите преимущества на Армения като място за инвестиция в туристическия сектор са: отличен инвестиционен и бизнес климат, нови и развиващи се ниши в сферата на туризма, забележителни лечебни фактори поради голямото разнообразие от минерални извори, разнообразна екосистема, незамърсена и красива природа, непрекъснат растеж на броя на приходящите туристи.

   През 2012 г. броят на посещенията възлиза на близо 843 330 туристи основно от Русия, Франция и САЩ. Основните цели на Армения са постановени с арменския Закон за туризма и туристическите дейности и Плана за развитие на туризма.

   Хранително-вкусова промишленост

   Хранително-вкусовата промишленост (ХВП) в Армения е основана на националните екологично чисти селскостопански продукти и отличните климатични условия и се развива с бързи темпове.

   Основните продукти на ХВП, изнасяни от Армения, са алкохолни напитки, риба, сирене, консервирани плодове, захарани изделия, кафе и минерална вода. Почвените и климатични условия в Армения, високата надморска височина и ограничената употреба на химични торове допринасят за добрата продукция, която успешно може да бъде въвеждана на международните пазари. Тя се отличава със съвременни технологии на обработка и пакетиране, използвани в последно време при износа на арменски безалкохолни напитки, минерална вода, цигари, алкохол, консервирани плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти и смесени фуражи.

   Бижутерия

   Армения е страна с повече от 5000 г. наследство в областта на бижутерската промишленост. В момента в Армения се използват повече от 15 техники за изработка на бижута. Украшенията на арменските майстори се излагат в частни колекции в Британския музей, Лувъра, Ермитажа и др. Този сектор е водещ в износа на Армения с основен пазар ЕС и Канада. Армения притежава огромен потенциал и традиции в обработката на диаманти, като правителството полага усилия за развитието на този сектор.

   Армения няма митническа тарифа за износ и внос на бижута и не налага ДДС върху импорта и продажбата на злато и скъпоценни камъни. Инвеститорите могат да намерят огромен брой квалифицирани и опитни бижутери.

   През 1998 г. се основава Международната асоциация на арменските бижутери (AJIA), която си поставя за цел да сплоти арменските майстори в развитието на бижутерската промишленост в страната. Тя има регионални представителства на източното и западното крайбрежие на САЩ, в Европа и Средния изток.
горе