архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.10, бр.2, година XVI, 2009г.
Португалия: Еталон при възобновяемите източници


   По примера на своите партньори от Европейския съюз през последните двадесет години Португалия развива икономика, все повече основана на услугите, като този сектор днес осигурява половината от заетостта и над 70% от брутната добавена стойност (БДС), докато промишлеността (включително строителство, енергетика и водно стопанство) осигурява 1/4 от заетостта и от БДС. На първичния сектор се падат малко над 2% от БДС и 12% от заетостта. Предприе също изменение на своя модел за икономически растеж, отчитайки необходимостта от подобряване квалификацията на работната сила и по-високи изисквания за качество, иновация и диференциация с цел повишаване на конкурентоспособността на своята бизнес среда.

   Следвайки икономическа политика, разработена в съответствие с критериите за конвергенция в Икономически и валутен съюз (ИВС), която й позволи да стане един от членовете, основатели на еврото, Португалия концентрира своята дейност в три приоритетни насоки: консолидиране на държавния бюджет, износа и инвестициите, разбирани като основни двигатели на стабилността и устойчивото развитие на икономиката.

   По отношение на публичните финанси процесът на бюджетното консолидиране, започнал през 2005 г., позволява да се коригира значителна част от съществуващите бюджетни дисбаланси чрез прилагане на рестриктивна бюджетна политика и извършване на структурни реформи, в резултат на които е постигнато повишаване на постъпленията и съкращаване на разходите. Това обединяване на усилията през последните две години довежда до 2,6% бюджетен дефицит, най-ниския през последните 30 години.

   Освен добрите резултати в икономиката, усилията за конвергенция със страните от европейското пространство, главно през последните години, довеждат до нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) с 1,3% през 2006 и с 1,9% през 2007 г. Тази тенденция обаче е прекъсната от въздействието на международната финансова и икономическа криза, която започва в САЩ и бързо обхваща целия свят. Новият неблагоприятен климат допринася за нулев растеж на португалската икономика през 2008 г., но въпреки всичко с по-малко дълбоки последствия, отколкото в други европейски икономики.

   С влизането в ЕС стокообменът с чужбина отбелязва съществено увеличение. Степента на отваряне към чужбина, която през 70-те години е средно 45,7%, днес е 60% и ще надхвърли 70%, ако се прибавят и услугите.

   Дори с икономически затруднения Португалия успява да консолидира редица структурни промени в износа: делът на услугите като цяло продължава да расте и географската диверсификация се увеличава (основният дял на четирите основни клиенти на Португалия намалява с 2,5% в сравнение с 2007 г.) като контрапункт на намаляване на значението на ЕС като търговски партньор на Португалия, което е отразено в списъка на главните пазари клиенти, и появата на страни като Ангола (4-то място), САЩ (7-мо), Сингапур (10-то), Малайзия (12-то).

   Забелязва се също нарастване на износа за средно и високотехнологични сектори от около 27% през 1990 на 42% през 2008 г. Обратното, делът на нискотехнологичния износ намалява от 63% на 35% през същия период.

   Преките чуждестранни инвестиции от 2000 г. показват позитивно поведение в размер на 20-30 млн. евро годишно. От друга страна, расте броят на иновативните индустрии и дейности и на технологичната база, насочени към международните пазари (енергетика, телекомуникации, информационни технологии и биотехнология).

   През 2008 г. ликвидните инвестиции достигат 2,4 млрд. евро, което е увеличение от почти 8% в сравнение с предходната година. През същата година инвестициите възлизат на почти 2 млрд. евро, което създава 2653 работни места.

   През последните 20 години се извършва и интернационализация на значителен брой португалски фирми с успешен опит в големи международни проекти, които нареждат Португалия сред страните, износителки на капитали. През последните 10 години преките португалски инвестиции в чужбина (ППИЧ) в брутно изражение възлизат на 10,5 млрд. евро. Краят на 90-те години и началото на настоящото десетилетие съответстваха на фазата на големите инвестиции, по-конкретно в Испания и в Бразилия. Освен в еврозоната и в Бразилия нараства интересът към страните, в които португалският е официален език и особено към Ангола (5,8% от общата сума на ППИЧ през 2008 г. в сравнение с 1% през 2004 г.), към страните от Източна Европа и Магреб, което е израз на способността й да развива глобалното си позициониране.

   Освен посочените икономически действия се извършват мащабни реформи за модернизиране на страната. Програмата залага на конвергенция на реформирането на държавата, на борбата с бюрокрацията и на опростяването и модернизацията на административните услуги, като мобилизира граждани, фирми и публична администрация за постигане на Общество на знанието.

   Достъпността и услугите онлайн на държавните служби са един от примерите, който заслужава да се посочи, защото извежда Португалия на 3-то и 4-то място при последната Европейска класация на публичните онлайн служби1. Създаването на благоприятен климат за бизнес (например: фирмата в Орта, призната за добра практика от Европейската комисия и за "top reformer"от Световната банка) е решаващо не само за привличане на най-добрите световни технологични фирми като "Майкрософт", "Сиско", "Нокия-Сименс" да инвестират в Португалия, но и допринася за поставянето на страната на 2-ро място в европейската класация на електронното правителство и на 7-мо място в света.2

   Важно е да се отбележи още постигнатият напредък в опазването на околната среда през последните години. В резултат на уникалните природни характеристики3 и на приемането на съвкупност от мерки в тази област постиженията в екологичната сфера нареждат Португалия на 18-то място в класацията, формирана от 149 страни на Environmental Economic Index 2008 на Световния икономически форум.

   Прекомерно високият дял на изкопаемите горива в Португалия, засилващата се нестабилност на цените на петрола и природния газ на международните пазари и някои условия на околната среда не само водят до дълбока намеса в този сектор, а чрез нея и до увеличаване на конкурентоспособността на страната. В тази област се откроява инвестирането във възобновяеми енергии, а сред тях - в производство на енергия от вятъра, което представлява вече 11% от общото потребление на енергия в националната обществена мрежа, с което Португалия заема 3-то място според европейската класация на Европейската асоциация за вятърна енергия.

   Една от най-големите фотоволтови соларни централи4 в света в Алентежу и най-големият вятърен парк в Европа5 в северната част на страната са няколко примера, които заслужава да се посочат и благодарение на които Португалия днес е еталон при възобновяемите енергийни източници.

   По отношение на енергийната ефективност Португалия също е сред първите пет европейски страни наред с Дания, Германия, Холандия и Ирландия в резултат на осъществяване на добри практики, като например сертификата за енергийна ефективност и качество на въздуха в сградите и обучението на професионалисти. Разработените мерки ще допринесат за намаляване на потреблението с 10% до 2015 г., надхвърляйки целта на ЕС (8%), както и облекчаване с около 1% годишно на очакваното нарастване на енергийните носители до 2015 г.

   Инвестициите в енергийния сектор ще се запазят през следващите години и ще се влагат в строителството на язовири, електроцентрали с комбиниран цикъл, вятърни паркове и инфраструктура, което ще позволи да се постигне петата най-амбициозна цел на европейско ниво в тази област до 2020 г. (близо 6% от използваното електричество в Португалия трябва да е от възобновяеми източници).

   Освен предизвикателствата за конкурентоспособност и енергийна устойчивост другият ключов елемент за запазване на динамиката на растежа на португалската икономика е квалификацията на човешките ресурси. Повишаването на образователната и професионалната квалификация на младежите и възрастните е спечелен залог, тъй като португалското население се включи масово в инициативата "Нови възможности" с 450 хиляди записани лица след обявяването й през 2007 г.

   Накратко, пътят на устойчивия силен икономически растеж, на по-голяма социална сплотеност и на високо и повишаващо се ниво на закрила на околната среда и природните ресурси трябва да се измине с приноса и усилията на всички участници в този процес. Увеличаването на производителността и създаването на стойност на една страна е толкова съществено, колкото създаването на добра бизнес среда за фирмите. Общността на бизнесмените като катализатори на експанзията, нарастването на производителността и на потенциала за интернационализация ще играят основна роля в иновацията в специфични ниши, които изследват и създават нови конкурентни предимства при обучението на човешкия капитал и при залога на иновациите и развитието.


   1. Съгласно Доклада на ЕК резултатът на Португалия се е подобрил със 125% от януари 2005 г. до септември 2007 (изкачване от 14-то на 3-то място) и с 32% по отношение на модернизацията през същия период (изкачване от 13-то на 4-то място).

   2. Португалия минава от 48-ма на 7-ма позиция в класацията на Global e-Government Study (Изследването на глобалното електронно правителство), проведено от американския университет Brown, оценявал 1687 сайта, публикувани от 198 страни.

   3. Най-висок брой слънчеви часове в Европа, горите са почти 40% от територията.

   4. Електроцентралата заема площ от 250 хектара и се състои от 262 080 фотоволтови модули. Инсталираната мощност е 46 MW, ще произвежда 96 млн. киловатчаса годишно, което се равнява на потреблението на 30 хиляди семейства и спестява годишно изхвърлянето на 86 хил. тона СО2 в атмосферата.

   5. Този парк, състоящ се от 120 ветрогенератора, може да произвежда енергия, равна на потреблението на 300 хиляди домакинства и позволява да се спестят годишно около 500 хил. тона емисии на СО2.
AICP (Агенция за инвестиране и външна търговия на Португалия)
Превод от португалски: Здравка Найденова
горе