архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.13, бр.1, година XVIII, 2011г.
Финансовата подкрепа на Норвегия за България
Проект за дигитализация и запазване на писменото наследство на България
Този проект ще позволи на Народната библиотека да изгради дигитален център, да изработи дигитални копия на документи и да създаде и развие Национален регистър на издаваните книги в България.
Избрани ръкописи от ХІV в., български периодични издания и сиджили на Османската империя ще бъдат дигитализирани в новите работни помещения, които ще бъдат използвани за дигитализация на колекции и след завършването на проекта.
Сред документите, които ще бъдат дигитализирани, е и каталогът на сиджилите, част от архивната колекция на Ориенталски отдел, включваща различни архиви, старопечатни книги и ръкописи. Тя предоставя ценна информация за историята на населението, населявало Османската империя по онова време, и е една от най-големите колекции от този тип в света.
"Прозорец към света" - създаване на информационни и комуникационни технологии за развитието на 9 села в района на Деветашкото плато
Целта на проекта е създаване на центрове за информация и услуги, както и организиране на обучение в областта на информационните и комуникационните технологии в деветте села от Деветашкото плато, повишаване на местния капацитет и развитие на устойчив туризъм в региона.
Обучението по развитие на устойчив туризъм ще допринесе за повишаване на познанията на местните хора за опазване на околната среда и отдих на открито, като ще доведе до разработване на идеи и практически примери, които ще се изпълняват в рамките на проекта.
Трите общини с население от общо 108 600 души ще работят заедно по проекта за популяризиране на тези дейности и разработване на общ туристически продукт.
Соларен парк "Припечене"
Соларен парк "Припечене" е изграден в община Петрич, една от най-слънчевите в България с годишна ирадиация от 1 450 kWh/м2/г. Проектът обхваща проектиране, планиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаична централа, както и създаване на публично достъпен инструмент за преценка на изпълнението, който ще служи за пример на бъдещи инвеститори в големи фотоволтаични обекти.
Соларният парк се простира върху 18 600 м2 земя, като около 3 600 поли- или монокристални панели са инсталирани на фиксирани стойки, проектирани от норвежкия партньор по проекта. Планираната мощност е 800 kWh, като годишно ще се произвежда около 1 000 000 kWh чиста енергия и ще се спестят около 25 000 тона емисии на CO2 за периода на действие на парка.
Изграждане на образователна ферма за биологично земеделие
Дългосрочната цел на проекта е да допринесе за популяризирането и развитието на биологично земеделие в България чрез създаване на съвременна демонстрационна биоферма, фокусирана върху нови производствени техники и технологии, както и програми за обучение на ученици и студенти.
Най-важната цел на проекта е общото екологично образование на деца чрез организиране на дневни посещения за деца в предучилищна и училищна възраст за запознаването им с цялостния процес на производство - от семената до крайния продукт за консумация - както и с предимствата на биологичните продукти.
Образователната демострационна биоферма е организирана съвместно с Аграрния институт - гр. Пловдив. Проектът е насочен към разработване на образователни програми, материали за обучение, както и обучение на управителя и аниматорите във фермата. Планиране на производството и адаптиране на продукцията ще се осъществява в партньорство с управата на фермата и екипа на проекта.
Старинен Созопол - манастир "Свети Иван Предтеча" - културата през вековете
Целта на проекта е реставрация, консервация и популяризиране на манастира "Св. Иван Предтеча" и на част от крепостната система, намираща се в Архитектурно-исторически резерват "Старинен Созопол". Проектът ще включва археологически разкопки на части от градската крепост и манастира "Св. Иван Предтеча", както и консервацията и реставрацията на тези антични обекти.
По време на разкопки в рамките на проекта през лятото на 2010 г. бяха открити и част от мощите на Св. Йоан Предтеча.
Софийски арсенал - музей за съвременно изкуство
Целта на проекта е изграждане на Музей на съвременното изкуство, който да допринесе за опазване на европейското културно наследство, както и подкрепа за съвременната култура и образователни и научни дейности в областта на съвременното изкуство.
Бенефициент на проекта е Националният музей на българското изобразително изкуство, най-старата държавна художествена галерия в България, основана през 1892 г. Тази институция е и музей на изящните изкуства, и галерия за съвременно изкуство. Този проект е насочен към решаване на проблема с липсата на
пространство за постоянни и временни изложби на съвременно изкуство.
Пространството ще бъде осигурено чрез преустройство и реконструкция на триетажна сграда от комплекса "Софийски арсенал", като резултатът ще е изложбена площ от около 1000 кв. м. Самата сграда, построена към края на ХІХ в., е паметник на културата. Допълнителна изложбена площ ще бъде осигурена в околните открити пространства.
   От 2007 г. Норвегия и България са партньори в Европейското икономическо пространство (ЕИП), обединяващо в общ вътрешен пазар страните - членки на Европейския съюз, и три държави от Европейската асоциация за свободна търговия - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Споразумението за ЕИП осигурява свободното придвижване на стоки, услуги, капитал и хора и предлага възможности за засилено сътрудничество между участващите страни във важни области като околна среда, социална политика, образование, култура, изследователска и развойна дейност. В същото време основен приоритет е намаляването на социалните и икономическите различия в общото пространство посредством финансова подкрепа за най-младите му членове.

   Финансовият механизъм на ЕИП и Норвежкият финансов механизъм представляват приноса на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн към постигането на тази цел. В периода 2004 - 2009 г. трите страни предоставиха общо 1.307 млрд. евро за подпомагане на 15 държави от Централна, Източна и Южна Европа, сред които и България. С финансирането бяха подкрепени общо 1250 индивидуални проекти, програми и фондове в страните бенефициенти, които трябва да приключат през 2011 г. За периода 2007 - 2009 г. България получи по двата механизъма финансова помощ в размер на 41.5 млн. евро, от които 97% са осигурени от Норвегия. С тях са подкрепени 64 индивидуални проекта, създаването на Фонд за НПО и Фонд за стипендии за студенти и преподаватели.

   Най-голям дял от средствата за България до 2009 г. по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм са насочени към проекти, свързани с опазване на околната среда. Други основни подкрепени области са здравеопазване и грижа за децата, развитие на човешките ресурси, опазване на европейското културно наследство, прилагане на достиженията на правото от Шенген, развитие на гражданското общество. Голяма част от подкрепените инициативи се изпълняват в партньорство с норвежки организации, което засилва двустранните връзки и подпомага обмяната на добри практики, знания и опит между двете държави.

   През следващия финансов период (2009 - 2014 г.) Норвегия, Исландия и Лихтенщайн увеличават размера на финансовата помощ в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм. Общо 1.789 млрд. евро ще бъдат разпределени между България, Румъния, Чехия, Полша, Унгария, Словакия, Словения, Естония, Латвия, Литва, Кипър, Малта, Гърция, Португалия и Испания. Средствата, предвидени за България, са в размер на 126.6 млн. евро, от които 78.6 млн. евро по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и 48 млн. евро по линия на Норвежкия финансов механизъм. Предстои подписването на Меморандуми за разбирателство между страните донори и България за изпълнението на двата механизъма в страната.
Посолство на Норвегия в София
горе