бр.4, стр.21, година VIII 2001г.
 

Колежът на престижното образование


В трети брой на списание "Европа" продължи представянето на Балканското училище - единственото по рода си средно учебно заведение, в което се изучават езиците и културите на балканските народи в широкия контекст на европейската и световната история и цивилизация.
В предишните два броя бяха представени концепцията и ценностната система, върху която се гради учебният процес и цялостният училищен живот, както и постигнатото до този момент. Сега бихме искали да изложим следващите стъпки в развитието на училището.

1 Задълбочаване формите на учебен обмен

От ключово значение за по-доброто овладяване на езика, опознаване на манталитета и обичаите, завързването на трайни приятелства с деца от балканските страни са формите на учебен обмен за по-дълъг срок. В договорите за сътрудничество, които предстои да се подпишат между Балканското училище и училища от съседните страни, се предвижда да присъстват клаузи за обмен на отделни ученици и учители, които да учат или преподават в съответното дружеско училище за период от един месец до една година.

2 Внедряване на елементи от професионалното образование

Нова идея за обогатяване формите на обучение в Балканското училище е внедряването на елементи от професионалното образование в учебния план, благоприятна основа за което е новият закон за професионалното образование. Без никакво съмнение, усвояването на професионални умения още в средното училище е огромно предимство. Подходящи за спецификата на Балканското училище биха били такива професии като туристически гид, евросекретар, преводач, бизнессекретар и др.

3 Осигуряване на сертификати за владеене на преподаваните в училището чужди езици

Езиците, които се изучават на високо ниво в училището, са три: английски, гръцки и турски. Учебните програми и методиката на преподаване са ориентирани така, че при завършване курса на обучение учениците да полагат успешно изпити за сертификати по тези езици, осигуряващи им безпрепятствено обучение или работа в съответните страни. От края на 2001 година Балканско училище ще придобие статута на изпитен център на Министерството на просветата на Република Гърция, който ще бъде единствената оторизирана организация в България, даваща Сертификат за владеене на гръцки език.

4 Откриване на основно училище

Програмата за развитие на Балканското училище предвижда до една година да бъде открито основно училище, от което да бъде черпен основният контингент ученици от България. Целта е възпитаването на основните ценности, прокламирани от Балканското училище, да започне още в ранна възраст. Наред с това екипът на училището има доста идеи за начина на обучение на децата от седем- до четиринадесетгодишна възраст, където акцентът ще бъде преди всичко върху изграждането на качества, мотивация и ценностна система, а не толкова върху усвояването на знания. Основното училище ще третира бегло балканската проблематика, но ще акцентира върху толерантността и приемането на различията.

5 Изграждане на колежанска степен

Екипът на Балканското училище проучва възможността да бъде учреден колеж - полувисша степен на образование. Колежът ще представлява естествено продължение на елементите на професионално образование, както и ще осигурява онези изпълнителни кадри от секретари, преводачи, технически лица, организатори и др., владеещи отлично поне един балкански и един европейски език, от каквито ще има огромна нужда през следващите години на усилена европейска интеграция и задълбочаване на регионалното сътрудничество на Балканите.

6 Мултиплициране на модела и в други балкански страни

Идеята на Балканското училище ще намери своя логичен завършек в откриването на подобни училища и в другите балкански страни. Може би не навсякъде ще може да бъде реализиран моделът на общуване, но навсякъде би могъл да бъде реализиран моделът на образование, залегнал във философията на Балканското училище - широко познание за другите балкански народи и овладяването на поне един балкански език. Предстои анализ на възможностите за реализация на подобни училища в отделните страни, законодателство, нормативна база, подходящи партньори, лобиране в просветните министерства и местната власт.