БИЗНЕС, бр.4, стр.9, година VII 2000г.

ЕВРО БАНК:
НА ТОЧНОТО МЯСТО В ТОЧНОТО ВРЕМЕ

Ян Тушим е роден на 18. V. 1960 г. в гр. Крупина, Словакия. Завършил е "Международни отношения" в Московския държавен институт по международни отношения. Работил е в Министерство на външните работи на Чехословакия, в посолството на Чехословакия в Конго и в Заир като икономически съветник. През 1995 г. е бил генерален директор на една от най-големите инвестиционни компании в Словакия "Първа пенсионна инвестиционна компания". От април 1997г. е председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Евробанк". Женен е, има две деца.

В България банката "Евробанк" започва работа през април 1997 г., когато словашкият фонд "Истрокапитал" получава разрешение от БНБ да придобие 92% от поставената под особен надзор банка "Моллов".
Първоначалната цел на новия екип на "Евробанк" е да върне доверието на клиентите и да възстанови загубените пазарни позиции. В края на същата година тази цел е постигната - балансовото число на банката нараства 4:5 пъти, а привлечените средства от граждани и фирми се увеличават около 5 пъти.
През 1998 г. "Евробанк" приключва с печалба от 1,5 млрд. стари лева, а капиталовата є база надхвърля 11,3 млрд. лв. През същата година балансовото число на банката нараства с 63%, а привлечените средства от граждани и фирми - с 57,9%. Положителните резултати са плод от подобреното качество на банковите услуги, от активното привличане на платежоспособни клиенти и от увеличаването на работещия кредитен портфейл. За сравнително кратък период от време "Евробанк" успява не само да изчисти всички негативи, наследени от бившата банка "Моллов", и да събере по-голямата част от лошите кредити, но и да разшири значително пазарния си дял. Над 98% от новоотпуснатите кредити в "Евробанк" се обслужват редовно.
През 1999 г. банката приема предизвикателството да бъде една от първите банки, които активно ще реализират проекти за развитието на малки и средни предприятия. През юни същата година "Евробанк" подписва договор с БНБ за получаване на целева кредитна линия от германската банка "Кредитанщалт фюр Видерауфбау" (KfW) за насърчаване на малки и средни предприятия съгласно спогодба между правителството на Федерална република Германия и Република България. Със съдействието на банкови експерти от немското дружество IPC - ръководител на програмата за кредитиране на малки и средни предприятия, за по-малко от 6 месеца 120 български фирми получават средства за разширяване и развитие на бизнеса си по тази програма. Чрез изградената си кореспондентска мрежа в страната и чужбина "Евробанк" разполага с потенциал за кредитиране на доказали ефективността си проекти. Кредитират се предприятия или фирми с персонал до 50 души, извършващи производствена дейност или такава в областта на услугите и търговията. Те могат да получат кредит в размер до 100 хил. ДМ за оборотен капитал или инвестиционен проект. Срокът на кредита е до 24 месеца при лихвен процент 12-14% в ДМ и 14-18% в лева. За отпускане на кредит се приемат всички разрешени от закона обезпечения. Не се кредитира производство на оръжие, на високоалкохолни напитки и тютюн, хазартни игри, антиекологични производства, както и финансови спекулации.
"Евробанк" приоритетно разглежда искане за кредит на клиенти на банката, които имат открити сметки най-малко шест месеца преди постъпването на молбата им и с месечно движение по тях не по-малко от удвоения размер на исканата сума, при условие че фирмата развива дейност не по-малко от две години.
За целите на финансово-икономическия анализ на дейността си фирмите представят необходимите документи - баланси, отчети за приходите и разходите си и за движение на паричните потоци. Предложеното обезпечение на кредита трябва да удовлетворява банката. В зависимост от предложения за финансиране кредитен проект и вида на обезпечението, банката прилага изключително гъвкава политика по отношение на сроковете за разрешаване на кредитите, както и на лихвените проценти по тях. В зависимост от срока на погасяване и предназначение "Евробанк" предоставя три вида кредити - краткосрочни (предимно за оборотни средства), левови или валутни (със срок на погасяване до една година), средносрочни (със срок на погасяване от една до три години) и дългосрочни (кредити за инвестиции) със срок на погасяване над три години.
"Евробанк" притежава всички необходими лицензи, издавани от БНБ, Министерството на финансите и Комисията по ценни книжа и фондови борси, които є дават възможност да предлага на клиентите си широк спектър от услуги в областта на международните разплащания и инвестициите в ценни книжа (ДЦК).
Международните плащания се извършват в рамките на два работни дни. При желание на клиента банката осигурява експресни разплащания с чужбина, при които парите се получават същия ден, в който са изпратени. "Евробанк" издава много бързо и евтино чекове, с които клиентите могат да заплащат стоки и услуги навсякъде по света. Търгуващите с чужбина фирми могат да ползват специфични форми на документарни плащания. Клиентите, желаещи да инвестират в ценни книжа, получават професионално обслужване, включващо консултации относно всички етапи на инвестиционния процес, закупуване на ДЦК от първични аукциони и на вторичен пазар, покупко-продажба и плащане при приватизационни сделки с всички платежни средства, разрешени от закона. Банката има развита клонова мрежа от 20 клона и 7 офиса във всички по- големи градове на страната. Висококвалифицираните специалисти, работещи в клоновете на банката, дават възможност на клиентите от страната да ползват всички видове услуги и да бъдат обслужени бързо и коректно. Модерните технологии, които банката използва, правят възможно разплащането между отделните клонове да се извършва за 15 минути. Продуктът home banking позволява на клиентите да нареждат безкасови плащания и да следят всички операции и салда по сметките, си, без да напускат своя офис с помощта на модемна връзка с клона на банката, който ги обслужва.
От 1999 г. "Евробанк" предлага на клиентите си уникални за финансовия пазар в България продукти - “златен депозит”, стандарт депозит, а от 2000 г. и бизнес депозит, предназначен за собственици и мениджъри на фирми.
“Златният депозит” е предназначен за първокласни клиенти на "Евробанк". При откриването му се изисква минимално салдо в размер на 10 хил. лв. или тяхната равностойност в щатски долари или в ДМ. Вложените в “златен депозит” спестявания на клиента са застраховани в лицензирано застрахователно дружество срещу риска от евентуални финансови загуби, причинени от обявяването в несъстоятелност на търговската банка. При спешна необходимост от пари “златен депозит” осигурява на клиента две възможности. Едната позволява на клиента на произволна дата да изтегли авансово лихвата за целия срок на депозита. Другата възможност е да изтегли кредит в размер на 60% от депозита, при което не се нарушава депозитът и клиентът не губи договорения лихвен процент.
“Стандарт депозитът” осигурява възможност на всички клиенти, в това число и на дребните вложители да разполагат с парите си по всяко време, без да се притесняват от ниската наказателна лихва при закриване. За откриване на “стандарт депозит” не се изисква минимално салдо.
Повечето частни фирми използват по-голямата част от свободните си средства като оборотен капитал, но всеки бизнесмен търси изгоден начин за влагане на личните си спестявания, както и на част от временно свободните средства на фирмата. “Бизнес депозитът” дава добри възможности на фирмите, които имат разплащателни сметки в "Евробанк". Депозитът може да бъде открит както на името на фирмата, така и на името на физическо лице (неин представител или служител). Минималното салдо за откриване на “бизнес депозит” е 3000 лв., 3000 ДМ, 1500 щ.д. или 1500 евро.
"Евробанк" залага на индивидуалния подход към всеки клиент. Създадено е специално звено, което се стреми да подобри връзката между банката и клиента. Целта е да се предложи комплексно обслужване на клиента, включващо абсолютно всички операции, от които той има нужда, в рамките само на един работен ден, без дори да напуска централния си офис. Банката предлага и преференциални услуги на първокласните си клиенти, с които има утвърдени делови отношения и перспективи за дългосрочно взаимноизгодно сътрудничество.
Не на последно място е провежданата от "Евробанк" спонсорска политика. Съвместно със СБХ се поставя началото на нова културна инициатива - "Партньори в изкуството". Амбицията на "Евробанк" е да даде възможност на талантливи български художници да представят своето изкуство пред културната общественост на столицата и да стимулира развитието на художествения пазар в България. Консултанти на банката и експерти на СБХ селекционират автори и творби, за да може всяка година да бъдат представени по две изложби от различни жанрове на изобразителното изкуство в рамките на програмата "Партньори в изкуството". Спонсорската политика на "Евробанк" е ориентирана към съхраняване и развитие на българското изкуство, което заема своето достойно място в европейската културна история.
От юли т. г. "Евробанк" предлага на своите клиенти още един нов продукт- преференциална разплащателна сметка. Клиентите, ползващи новата разплащателна сметка, заплащат най-изгодните такси и комисиони за основните банкови операции. Тя им осигурява възможност да спечелят от банковите си обороти и да спестят време.
Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Евробанк" г-н Ян Тушим е убеден, че подпомагайки развитието на бизнеса, банката участва активно както в прехода на българската икономика, така и в развитието на финансовите пазари. Появата на конкурентоспособни предприятия е важна стъпка в прехода към пазарна икономика. Чрез кредитиране на стопански инициативи банката дава своя принос в процеса на развитието на стопанската дейност в България и на увеличаване на заетостта. Амбицията на банката е да бъде посредник между външните инвеститори и местните пазари, акцентирайки на съвместната дейност по програмата за развитие на малки и средни предприятия. Тези намерения придобиват още по-голямо значение с оглед присъединяването на България към Европейския съюз. Стратегията на "Евробанк" е насочена към утвърждаването є като банка на малкия и средния бизнес в България, динамичното є развитие и амбицията є да играе решаваща роля в координацията и реализацията на проекти за малки и средни предприятия в страната, обединявайки интереси на клиенти, партньори и акционери.

“Европа 2001”