МРЕЖ@ бр.3, стр.17, година IX 2002г.

Бялата и
Черната комуникация

Руси МАРИНОВ

В последните няколко години в нашето публично пространство се появиха нови понятия, свързани с манипулационните агресивни модели за комуникация. Пъблик рилейшънс и неговите български аналози активно се утвърждават както в медийното поле, така и в практиката на бизнеса и политиката. Технологията, наречена Пъблик рилейшънс(PR), има дълга история, но тя най-вече е свързана с масовите идеологии и масовите общества от миналия ХХ век, като в голяма част от случаите е ориентирана към манипулация на хората и целенасочена промяна на техните представи за света. Съществуват определени тенденции, появили се в началото на ХХI век, които показват, че настъпва краят на класическия Пъблик рилейшънс. В основата на тази практика е заложена огромна доза подсъзнателна агресия, постигана с помощта на рафинирани комуникационни техники. Опасността от подобни технологии все още за България не е голяма поради факта, че не се познават в достатъчна степен комуникационните модели и така наречените специалисти в тази област са по-скоро лаици, отколкото истински експерти. Наред с тези практики се появиха и термини като бял и черен PR. Последният все още е слабо застъпен у нас, но намиращ широко приложение в Русия. Неслучайно понятието се появява за първи път там. Целта при този модел е - като се използват целенасочено масмедиите, да се въздейства по нелогически, експресивен път върху определена аудитория, т. е. да се заобиколи нейната воля и на подсъзнателно ниво да се транслират и фиксират в масовото съзнание определени идеи. Ще се спра на някои от значенията на отделните термини по света. Анализът на тази терминология е направен в резултат на изследване на електронни страници в Интернет, свързани с комуникацията.
Blacк PR - Пъблик рилейшънс, ориентиран към хора с черен цвят на кожата, комуникации с отделни микрообщества.
Dark PR - Пъблик рилейшънс, имащ отношение към паранормалните явления.
Черны PR - понятие, използвано в Русия, означаващо поръчкови материали в масмедиите и контрол на съдържанието им с цел манипулация на хората.
Черен PR - понятие, използвано в България за обозначаване на вид пропаганда, в по-модерен дискурс.
Reversive PR - могат да се намерят публикации по темата в специализирани списания. Намира приложение в разузнавателните ведомства на развитите страни и се използва с цел дискредитиране на имиджа и репутацията на определени държави, общности и групи.
Информационна война - тук като че ли се обединяват всички предшестващи понятия. Целта в случая е контрол върху съдържанието на медиите и манипулация в глобален мащаб. Активно се използват най-съвременни, високотехнологични военни средства за пропаганда, манипулация, създаване на масови психози, психоагресия и промиване на мозъци на огромни групи хора, включително и прилагане на интелигентни боеприпаси с голяма точност, наречени още "умни бомби", за разстройване на комуникациите на противника. Пентагонът в момента разработва програма за управление на общественото мнение и политиката в чужди страни. Програмата предвижда разпространение на собствени новини и дезинформация на чуждестранни средства за комуникация. Във военното им ведомство е създаден отдел за стратегическо влияние, една от задачите му е да предоставя лъжлива информация за враждебно настроени държави. При подобна ситуация представители на медиите, дори с международен опит, трудно биха се ориентирали кое от събитията е истинско и кое симулирано.
Ще отбележа, че понятията черна и бяла комуникация не са нещо ново за човечеството. Те са известни от древността, като в началото с тях са били обозначавани черната и бялата магия. Постепенно в миналия век се заместват с нещо по-приемливо и наукообразно, а именно - бяла и черна пропаганда по-късно, бял и черен Пъблик рилейшънс. Знае се, че дори Хитлер е прибягвал до помощта на черната пропаганда, като са се използвали окултни, древни техники и методи за индоктриниране на населението. Характерното в случая е, че щом се появи една практика, веднага възниква притовоположна на нея - от сферата на бялата комуникация. Целта є е да неутрализира действията на специалисти, занимаващи се с черен PR. Тоест прийомите, използвани в нея, може изобщо да не намерят отзвук в обществото, тъй като те се неутрализират още в зародиш. Белият PR не е свързан с изграждане на определен имидж, както наивно се смята от някои експерти. Неговата цел е ориентирана към преодоляване на отрицателната агресия.
Черният PR още кореспондира с едно от направленията на психотронното въздействие. С помощта на електронна апаратура и екстрасензорно влияние - електрошок, инфразвук (по-значителни ефекти се постигат при честота 7Hz, която е съзвучна с алфаритмите на мозъчните колебания) и СВЧ (свръхвисокочестотно излъчване), се влияе на големи маси хора, внушават им се определени агресивни мисли, желания и чувства, мотивира се определен тип поведение. При по-мощно въздействие внушаваният обект губи своята самостоятелност и изпълнява внушените му команди като биоробот. Другата форма за психотронно въздействие е проникване в подсъзнанието на управлявания обект, а оттам и в съзнанието му. Използваните средства в случая могат да бъдат упойващи и наркотични вещества от типа на барбамил, ноксирон и аминазин; създаване на стресови състояния и кризисни ситуации; словесни внушения (например ритъмът на речта би трябвало да съответства на дишането на събеседника); невролингвистично програмиране; ритмична електронна, техно- и космическа музика; претоварване на информационните канали с излишна информация и накрая постигане на зомбиране.
Под зомбиране според някои специалисти се разбира форсирана обработка на подсъзнанието на човека, благодарение на която той губи насочващ контакт с миналото си и се програмира за безпрeкословно подчинение на заповедите на господаря си. Досега са известни меко и твърдо психопрограмиране. При наблюдения в последните години върху българските масмедии се констатира, че определени говорители особено в електронните средства за масова комуникация съзнателно са били подлагани на комуникационни и психотренинги с цел постигане на страничен ефект - зомбиране на журналиста на определено ниво. Това явление впоследствие оказва разрушаващо въздействие върху зрителя и особено върху детската психика.
Същността на черния PR се изразява в мисловни, психически и физически въздействия върху определени хора, вещи, явления и тела в тяхното манипулиране, ориентиране на поведението в определена посока, дезориентиране и в крайна сметка задействане на определени програми за самоунищожение. Черната магия, като предшественица на черния PR, макар и малко да се говори за нея, е доста разпространен феномен у нас още от древността. Свидетелства са прекалено голямата агресия, злоба и невъзприемане на другия, често пъти изразявани в публичното пространство.
Ожесточената психична атака предизвиква ментален срив и прави жертвата открита за нападение отвън. Симптомите, по които можем да идентифицираме целенасоченото манипулационно въздействие отвън, са следните: поява на характерни сънища; активизиране на чувството за страх и угнетеност; нервно изтощение; физическа умора. За внушението е известно, че не апелира към съзнанието, а се стреми да овладее с определени действия подсъзнанието и да го манипулира. Най-лесният начин да се достигне до подсъзнанието е да се използва езикът на жестовете. В случая не се говори "прави това" или "не прави това", а се изгражда ментална картина на един или друг процес, или факт с цел да бъде осъществен, реализиран в живота. Умствената картина се фиксира в ума чрез непрекъснати повторения и процесът продължава дотогава, докато се задейства подсъзнанието. Изкусният комуникатор се стреми почти винаги да хармонизира своите внушения с наклонностите на личността. Смята се, че всяко послание към подсъзнанието трябва да бъде изразено просто, тъй като подсъзнателното мислене се явява понякога като примитивна форма на умствена дейност. Обектът, към когото е насочено внушението, се пробива винаги отвътре, като се провокира състояние на страх и желание.
За целите на черната комуникация не само у нас, но и по света се използват масмедиите, особено електронните. Чрез тях се предават към масовата аудитория под формата на реклама или послания определени негативни мисли, измислени истории, огромно количество слухове, лъжи, платени публикации, шантажи, създаване на фалшиви ценности и авторитети. При целенасочената манипулация често пъти се заобикалят съзнанието на човека, разумът, мисленето и логиката, т. е. въздейства се върху периферията на съзнанието, особено там, където то не е достатъчно критично. Характерно е, че внушените мисли и стремежи след време се проявяват като собствени.
Защитата от такъв тип комуникация е почти невъзможна, ако не се изгради чувствителност в обществото към подобни явления; не се предупреждават навреме хората за потенциална, подсъзнателна психична манипулация и ако съзнанието не се държи будно. Изисква се голяма смелост, за да се изправи човек пред действителността и да преодолее в себе си миражите на един приятен сън, постиган с помощта на подобни средства. За щастие има и хора, които не могат да възприемат черната комуникация и се опитват по всевъзможни канали да я неутрализират, да предотвратят манипулацията, атакуваща обществото.
За противодействие на техниките, използвани в черния PR, могат да се използват с успех и прийомите на reversive PR (може да бъде бял или черен в зависимост от ситуацията). В случая се прибягва до следните тактики - внушение на идеи, насочени към автора на черната комуникация; дезинформация; контраинформация; дезориентация на експерти, занимаващи се с манипулация; организиране на разузнавателни акции; кражба на технологии и информационни данни; предприемане на кибервойна, и като най-сигурно средство разрушаване на комуникационната система и инфраструктура на субекта на черния PR. В резултат на натрупания опит в областта на reversive PR, който също може да бъде използван за хуманни и антихуманни цели, се прибягва до преобръщане на парадигмите: "спрете да лъжете", "спрете да бленувате и фантазирате", "спрете да мислите", "живейте в настоящето" и т. н. Експертите смятат, че на определена технология може успешно да се противодейства, като се използва подобна, но с обратен знак комуникационна система.
Други форми на защита, използвани в белия PR, е повишаване на общото културно и духовно ниво на обществото, като положителните събития се показват като брънка от по-големи успехи. Тенденциите са да се провокира ангажиране на аудитория от единомишленици, които обменят непрекъснато информация от различни гледни точки и се обогатяват взаимно. В това число спадат и насърчаване активното вслушване в звуците на околния свят, и правилното разбиране на посланията на другите. Следващата форма е активизиране на въображението. То надделява над действията, когато са налице повече вяра и любов. Така например установено е, че силно позитивно вибрационно влияние върху подсъзнанието имат изрази и думи като спокойствие, енергия, вяра, творчество, здраве, сила, любов, щастие, душевна чистота. Други техники на комуникационна защита са активното изучаване и изследване на комуникационното поле на психоагресора, проучване на информационните потоци, засичането и смущаване на правилното им транслиране към целевите групи, генериране на шумове, затрудняващи комуникацията с набелязаните жертви (групи и аудитории).
От направените разсъждения става ясно, че специалистите, занимаващи се с черен PR, ще продължават да си взаимодействат в опитите да преодоляват комуникационните бариери на експертите по бял PR. Успехът и на едните, и на другите зависи от тяхната подготовка, професионализъм, изградени комуникационни умения и навици. За гражданите е по-добре, ако двете категории специалисти са на едно и също ниво и не са в състояние да преодолеят комуникационните им защити.