БАЛКАНСКОТО УЧИЛИЩЕ , бр.2, стр.41, година VIII 2001г.

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО


Балканското училище е начинание, което няма аналог в образователната политика на балканските страни. Някои от идеите и целите, залегнали в него, далеч не са безпрецедентни в по-широкия европейски и световен контекст на международното образование, но са останали по една или друга причина нереализирани в практиката на образованието в балканските страни до този момент. По някои други признаци обаче този проект е уникален в един доста широк европейски контекст.
Изграждането на училище за изучаване на балкански езици и култури като международно и предназначено за младежи от всички балкански страни, предоставя уникалния шанс на своите възпитаници заедно да учат, да играят, да се занимават с изкуство, с общественополезни помощни дейности, да членуват в клубове по интереси и т. н., заедно да създават ценности и да поемат отговорности и в крайна сметка да се научат да живеят заедно, приемайки различията си и изграждайки уважение и дух на разбирателство помежду си.
Балканското училище поставя високо летвата при обучението на своите ученици: то е структурирано така, че да дава изключителна езикова и хуманитарна подготовка - четири езика (два балкански и два други европейски), усилено изучаване на редица предмети (история, литература, история на културата, история на религиите, философия и др.), обхващащи балканската, европейската и световната проблематика.
Балканското училище е призвано да формира високомотивирани, активни и съзидателни личности, които да съчетават в мисленето и действията си ценностите на универсалния човешки опит, европейското наследство, балканските традиции и цивилизацията на собствената им страна.
Несъмнено е, че през последните два века и особено днес сложните мултиетнически противоречия между балканските народи придадоха особен отрицателен облик на Балканите. Въпреки това споделеното историческо минало, започващо още от Античността, е общата база, която обединява Балканите с Европа. Възраждането на това културно и историческо единство е изключително важна задача и въпрос на общо усилие особено днес, когато процесът на европейска интеграция представлява ключов фактор в световното развитие. Образованието е неразделна част от този процес. Ние вярваме, че именно такава стратегия ще даде трайни резултати и ще подкрепи усилията, които полагат в тази насока политици и икономисти. Ето защо в контекста на европейската интеграция Балканското училище не е просто търсене на съпричастност в миналото, а поглед в бъдещето.
Характерна черта на бъдещата геополитическа сцена е глобализацията на проблемите на човечеството, които все по-малко могат да бъдат решавани със средствата на отделните страни - нещо, което доста отдавна е очевидно в икономическата област. Решаването обаче на такива проблеми като малцинствата и национализма, замърсяването на околната среда, урбанизацията, демографския растеж и т. н. в глобален мащаб зависи от степента и формите на регионалното сътрудничество. Изключително актуалният въпрос за регионалното сътрудничество на Балканите представлява комплексен проблем поради сложните мултиетнически взаимоотношения на полуострова. Балканското училище има своя принос в решаването на тези проблеми, като култивира съвременен тип поведение и предоставя възможността за сериозно опознаване на начина на мислене и традициите на всеки един балкански народ. Бъдещите специалисти, завършили Балканското училище, ще бъдат в този смисъл изключително ценни кадри за редица проекти, зависещи от състоянието на регионалното сътрудничество и стимулиращи неговото развитие. Също така редица общоевропейски проекти, както политически, така и икономически, ще изискват общобалкански усилия и сътрудничество.
Балканското училище е призвано да бъде и средище на споделени общохуманни ценности, да възпитава вкус към интелектуалното усилие, да разбужда творческия потенциал на индивида. Обществената отговорност, която всеки гражданин трябва да поеме, произтича от духа на съпричастност, разбирателство и уважение към другия и другото мнение - дух, в който са възпитавани учениците от Балканското училище.